جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1101 Valsartan Tablet Oral 80 Mg - 5423 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1102 Valsartan Tablet Oral 80 Mg - 5423 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1103 Gliclazide Tablet, Extended Release Oral 30 Mg - 5442 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1104 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1105 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1106 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1107 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1108 Valsartan Capsule Oral 80 Mg - 5560 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1109 Valsartan Capsule Oral 160 Mg - 5561 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1110 Pioglitazone Tablet Oral 15 Mg Glitoz 5624 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1111 Pioglitazone Tablet Oral 15 Mg - 5624 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1112 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 5629 زاگرس فارمد پارس ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1113 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 5629 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1114 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 5629 کارخانجات داروپخش ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1115 Tizanidine Tablet Oral 4 Mg Spalex 5635 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1116 Tizanidine Tablet Oral 4 Mg - 5635 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1117 Indapamide Tablet, Extended Release Oral 1.5 Mg Indalex 5637 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1118 Ezetimibe Tablet Oral 10 Mg - 5657 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1119 Ezetimibe Tablet Oral 10 Mg - 5657 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1120 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 500 Ml - 5746 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1121 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 500 Ml - 5746 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1122 Valsartan Tablet Oral 160 Mg Adovan 5766 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1123 Valsartan Tablet Oral 160 Mg - 5766 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1124 Valsartan Tablet Oral 160 Mg - 5766 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1125 Venlafaxine Capsule Oral 37.5 Mg - 5791 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1126 Tacrolimus Capsule Oral 0.5 Mg Cograft 5804 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1127 Hydrocortisone (As Sodium Phosphate) Injection Parenteral 50 Mg/1Ml Hydrocortal 5826 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1128 Immune Globulin Injection Intravenous 50 Mg/1Ml 100 Ml - 5842 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1129 Memantine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 5917 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1130 Co-Amoxiclav Powder, For Suspension Oral 200 Mg/28.5 Mg/5 Ml 100 Ml Farmentin Bd 2205 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1131 Co-Amoxiclav Powder, For Suspension Oral 400 Mg/57 Mg/5 Ml 100 Ml Farmentin Bd 2206 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1132 Cetirizine Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 2231 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1133 Cetirizine Hydrochloride Syrup Oral 1 Mg/1Ml 60 Ml - 2232 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1134 Cetirizine Hydrochloride Syrup Oral 1 Mg/1Ml 60 Ml - 2232 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1135 Cetirizine Hydrochloride Syrup Oral 1 Mg/1Ml 60 Ml - 2232 داروسازی کاسپین تامین مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1136 Clindamycin Cream Vaginal 2 % 40 G Dalavag 2234 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1137 Glycine Solution Irrigation 1.5 % 1000 Ml - 2238 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1138 Acetaminophen / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/20 Mg - 2243 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1139 Acetaminophen / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/20 Mg - 2243 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1140 Mesalazine Suppository Rectal 500 Mg Mezalon 2246 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1141 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 10 Mg/1Ml 20 Ml Ciproxir 2250 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1142 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 10 Mg/1Ml 20 Ml - 2250 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1143 Orlistat Capsule Oral 120 Mg Venustat 2283 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1144 Orlistat Capsule Oral 120 Mg - 2283 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1145 Rizatriptan Tablet Oral 5 Mg - 2286 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1146 Cabergoline Tablet Oral 0.5 Mg Cabolin 2287 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1147 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.6 Ml Enoxir 2292 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1148 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.6 Ml Clexaparin 2292 داروسازی زهراوی سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1149 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.6 Ml - 2292 کارخانجات داروپخش سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1150 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.6 Ml - 2292 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی