جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1101 Ringers Injection, Solution Intravenous 147 Meq/4.5 Meq/4 Meq/156 Meq/1L 500 Ml - 4864 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1102 Repaglinide Tablet Oral 0.5 Mg Newbet 4903 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1103 Repaglinide Tablet Oral 0.5 Mg - 4903 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1104 Repaglinide Tablet Oral 0.5 Mg - 4903 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1105 Repaglinide Tablet Oral 1 Mg Newbet 4904 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1106 Repaglinide Tablet Oral 1 Mg - 4904 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1107 Repaglinide Tablet Oral 1 Mg - 4904 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1108 Repaglinide Tablet Oral 2 Mg Newbet 4905 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1109 Repaglinide Tablet Oral 2 Mg - 4905 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1110 Repaglinide Tablet Oral 2 Mg - 4905 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1111 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 3.33 %/0.3 % 500 Ml - 4907 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1112 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 3.33 %/0.3 % 500 Ml - 4907 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1113 Galantamine Tablet Oral 4 Mg Alzamine 4954 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1114 Galantamine Tablet Oral 8 Mg Alzamine 4955 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1115 Galantamine Tablet Oral 8 Mg - 4955 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1116 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5Ml 15 Ml Zimexir 4989 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1117 Filgrastim Injection Parenteral 600 Ug/1Ml 0.5 Ml Exipogen 5152 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1118 Venlafaxine Capsule Oral 75 Mg - 5155 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1119 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 1 Ml Gratril 5170 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1120 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 1 Ml - 5170 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1121 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg Pioglitazone 5217 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1122 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg Glitoz 5217 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1123 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg - 5217 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1124 Tinidazole Tablet Oral 500 Mg - 5279 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1125 Trastuzumab Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 150 Mg - 5283 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1126 Cetrorelix Injection, Powder, For Solution Parenteral 250 Ug - 5291 داروسازی زهراوی ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1127 Pimecrolimus Cream Topical 1 % 30 G Eczidel 5421 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1128 Valsartan Tablet Oral 80 Mg Adovan 5423 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1129 Valsartan Tablet Oral 80 Mg - 5423 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1130 Valsartan Tablet Oral 80 Mg - 5423 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1131 Valsartan Tablet Oral 80 Mg - 5423 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1132 Gliclazide Tablet, Extended Release Oral 30 Mg - 5442 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1133 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1134 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1135 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1136 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1137 Valsartan Capsule Oral 80 Mg - 5560 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1138 Valsartan Capsule Oral 160 Mg - 5561 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1139 Pioglitazone Tablet Oral 15 Mg Glitoz 5624 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1140 Pioglitazone Tablet Oral 15 Mg - 5624 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1141 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 5629 زاگرس فارمد پارس ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1142 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 5629 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1143 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 5629 کارخانجات داروپخش ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1144 Tizanidine Tablet Oral 4 Mg Spalex 5635 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1145 Tizanidine Tablet Oral 4 Mg - 5635 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1146 Indapamide Tablet, Extended Release Oral 1.5 Mg Indalex 5637 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1147 Ezetimibe Tablet Oral 10 Mg - 5657 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1148 Mesalazine Suppository Rectal 500 Mg Mezalon 2246 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1149 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 10 Mg/1Ml 20 Ml Ciproxir 2250 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1150 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 10 Mg/1Ml 20 Ml - 2250 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی