جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1051 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 100 Ml - 2419 پارس دارو پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1052 Clobetasol Propionate Lotion Topical 0.05 % 25 Ml - 2425 کارخانجات داروپخش مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1053 Levonorgestrel Tablet Oral 750 Ug Ovocease 2441 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1054 Methadone Hydrochloride Solution Oral 25 Mg/5 Ml - 2444 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1055 Methadone Hydrochloride Solution Oral 25 Mg/5 Ml - 2444 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1056 Oxcarbazepine Tablet Oral 300 Mg - 2447 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1057 Potassium Citrate Tablet, Extended Release Oral 10 Meq - 2450 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1058 Potassium Citrate Tablet, Extended Release Oral 10 Meq - 2450 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1059 Rizatriptan Tablet Oral 10 Mg - 2455 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1060 Sertaconazole Nitrate Cream Topical 2 % 30 G Sertafan 2456 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1061 Rituximab Injection, Solution Parenteral 10 Mg/1Ml 10 Ml - 2473 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1062 Rituximab Injection, Solution Parenteral 10 Mg/1Ml 50 Ml - 2474 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1063 Carvedilol Tablet Oral 6.25 Mg Inotive 2475 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1064 Carvedilol Tablet Oral 6.25 Mg - 2475 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1065 Carvedilol Tablet Oral 6.25 Mg - 2475 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1066 Trastuzumab Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 440 Mg - 2481 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1067 Ursodeoxycholic Acid Capsule Oral 300 Mg Ursopars 2497 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1068 Ursodeoxycholic Acid Capsule Oral 300 Mg Ursodex 2497 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1069 Ursodeoxycholic Acid Capsule Oral 300 Mg - 2497 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1070 Iodixanol Injection Parenteral 320 Mg/1Ml 50 Ml Visodix 2517 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1071 Iodixanol Injection Parenteral 320 Mg/1Ml 50 Ml Dixopaque 2517 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1072 Progesterone Suppository Vaginal 200 Mg Fertigest 2534 داروسازی ابوریحان شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1073 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 2705 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1074 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 2705 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1075 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 2705 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1076 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 40 Mg - 2706 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1077 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 40 Mg - 2706 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1078 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 40 Mg - 2706 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1079 Tramadol Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml - 2708 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1080 Urea 10% Cream Urex 2974 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1081 Urea 20% Cream Urex 2975 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1082 Urea 5% Cream Urex 2976 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1083 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 3283 زاگرس فارمد پارس ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1084 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 3283 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1085 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 3283 کارخانجات داروپخش ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1086 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 2 Mg - 3799 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1087 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 2 Mg - 3799 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1088 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 2 Mg - 3799 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1089 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 8 Mg - 3800 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1090 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 8 Mg - 3800 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1091 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 10 Ml - 3823 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1092 Sevelamer Hydrochloride Tablet Oral 800 Mg Sevagel 4000 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
1093 Sevelamer Hydrochloride Tablet Oral 800 Mg Renasev 4000 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
1094 Sevelamer Hydrochloride Tablet Oral 800 Mg - 4000 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1095 Iron (As Sucrose) Injection Intravenous 20 Mg/1Ml 5 Ml Hematofer 4003 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1096 Gadoterate Meglumine Injection Parenteral 377 Mg/1Ml 15 Ml - 4025 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1097 Fluvoxamine Maleate Tablet Oral 100 Mg - 4708 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1098 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 50 Ml Dixopaque 4757 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1099 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 50 Ml - 4757 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1100 Ringers Injection, Solution Intravenous 147 Meq/4.5 Meq/4 Meq/156 Meq/1L 500 Ml - 4864 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی