جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1051 Urea 10% Cream Urex 2974 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1052 Urea 20% Cream Urex 2975 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1053 Urea 5% Cream Urex 2976 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1054 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 3283 زاگرس فارمد پارس ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1055 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 3283 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1056 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 3283 کارخانجات داروپخش ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1057 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 2 Mg - 3799 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1058 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 2 Mg - 3799 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1059 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 2 Mg - 3799 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1060 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 8 Mg - 3800 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1061 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 8 Mg - 3800 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1062 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 10 Ml - 3823 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1063 Sevelamer Hydrochloride Tablet Oral 800 Mg Sevagel 4000 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
1064 Sevelamer Hydrochloride Tablet Oral 800 Mg Renasev 4000 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
1065 Sevelamer Hydrochloride Tablet Oral 800 Mg - 4000 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1066 Iron (As Sucrose) Injection Intravenous 20 Mg/1Ml 5 Ml Hematofer 4003 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1067 Gadoterate Meglumine Injection Parenteral 377 Mg/1Ml 15 Ml - 4025 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1068 Fluvoxamine Maleate Tablet Oral 100 Mg - 4708 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1069 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 50 Ml Dixopaque 4757 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1070 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 50 Ml - 4757 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1071 Ringers Injection, Solution Intravenous 147 Meq/4.5 Meq/4 Meq/156 Meq/1L 500 Ml - 4864 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1072 Ringers Injection, Solution Intravenous 147 Meq/4.5 Meq/4 Meq/156 Meq/1L 500 Ml - 4864 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1073 Repaglinide Tablet Oral 0.5 Mg Newbet 4903 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1074 Repaglinide Tablet Oral 0.5 Mg - 4903 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1075 Repaglinide Tablet Oral 0.5 Mg - 4903 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1076 Repaglinide Tablet Oral 1 Mg Newbet 4904 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1077 Repaglinide Tablet Oral 1 Mg - 4904 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1078 Repaglinide Tablet Oral 1 Mg - 4904 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1079 Repaglinide Tablet Oral 2 Mg Newbet 4905 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1080 Repaglinide Tablet Oral 2 Mg - 4905 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1081 Repaglinide Tablet Oral 2 Mg - 4905 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1082 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 3.33 %/0.3 % 500 Ml - 4907 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1083 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 3.33 %/0.3 % 500 Ml - 4907 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1084 Galantamine Tablet Oral 4 Mg Alzamine 4954 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1085 Galantamine Tablet Oral 8 Mg Alzamine 4955 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1086 Galantamine Tablet Oral 8 Mg - 4955 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1087 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5Ml 15 Ml Zimexir 4989 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1088 Filgrastim Injection Parenteral 600 Ug/1Ml 0.5 Ml Exipogen 5152 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1089 Venlafaxine Capsule Oral 75 Mg - 5155 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1090 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 1 Ml Gratril 5170 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1091 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 1 Ml - 5170 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1092 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg Pioglitazone 5217 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1093 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg Glitoz 5217 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1094 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg - 5217 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1095 Tinidazole Tablet Oral 500 Mg - 5279 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1096 Trastuzumab Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 150 Mg - 5283 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1097 Cetrorelix Injection, Powder, For Solution Parenteral 250 Ug - 5291 داروسازی زهراوی ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1098 Pimecrolimus Cream Topical 1 % 30 G Eczidel 5421 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1099 Valsartan Tablet Oral 80 Mg Adovan 5423 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1100 Valsartan Tablet Oral 80 Mg - 5423 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد