جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1001 Domperidone Tablet Oral 10 Mg - 6754 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1002 Domperidone Tablet Oral 10 Mg - 6754 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1003 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 15 Mg Lanzacid 6770 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1004 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 15 Mg - 6770 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1005 Rosuvastatin Tablet Oral 20 Mg Rosuxon 6788 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1006 Rosuvastatin Tablet Oral 20 Mg Rosuxir 6788 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1007 Rosuvastatin Tablet Oral 20 Mg - 6788 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1008 Rosuvastatin Tablet Oral 20 Mg - 6788 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1009 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 250 Ml - 6836 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1010 Balanced Salt Solution (2) Solution Ophthalmic 0.64 Mg/0.075 Mg/0.03 Mg/0.048/1Ml 500 Ml - 6968 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1011 Tadalafil Tablet Oral 10 Mg - 6974 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1012 Tadalafil Tablet Oral 20 Mg - 6975 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1013 Tadalafil Tablet Oral 20 Mg - 6975 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1014 Tadalafil Tablet Oral 20 Mg - 6975 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1015 Meloxicam Tablet Oral 15 Mg - 7061 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1016 Meloxicam Tablet Oral 15 Mg - 7061 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1017 Meloxicam Tablet Oral 15 Mg - 7061 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1018 Meloxicam Tablet Oral 15 Mg - 7061 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1019 Propranolol Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 7066 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1020 Mometasone Furoate Cream Topical 0.1 % 30 G Momekin 7113 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1021 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 5 Mg Xibetal 7125 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1022 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 5 Mg Bizopex 7125 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1023 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 5 Mg Bibeta 7125 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1024 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 5 Mg - 7125 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1025 Levofloxacin Tablet Oral 500 Mg Levilox 7183 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1026 Levofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 7183 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1027 Levofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 7183 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1028 Levofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 7183 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1029 Ibuprofen Capsule, Liquid Filled Oral 200 Mg Advifen 7190 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1030 Ibuprofen Capsule, Liquid Filled Oral 400 Mg Advifen 7191 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1031 Pregabalin Capsule Oral 75 Mg Geanex 7239 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1032 Pregabalin Capsule Oral 75 Mg - 7239 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1033 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 60 Mg Sed-Off 7251 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1034 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 60 Mg Rhinofex 7251 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1035 Zolpidem Tablet Oral 5 Mg Rapidem 7253 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1036 Zolpidem Tablet Oral 5 Mg Dreamex 7253 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1037 Zolpidem Tablet Oral 5 Mg - 7253 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1038 Rosuvastatin Tablet Oral 5 Mg Rosuxon 7315 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1039 Rosuvastatin Tablet Oral 40 Mg Rosuxon 7316 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1040 Azithromycin Tablet Oral 500 Mg Zimexir 2407 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1041 Azithromycin Tablet Oral 500 Mg - 2407 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1042 Azithromycin Tablet Oral 500 Mg - 2407 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1043 Azithromycin Capsule Oral 500 Mg Zimexir 2408 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1044 Azithromycin Capsule Oral 500 Mg - 2408 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1045 Azithromycin Capsule Oral 500 Mg - 2408 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1046 Cefepime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G Exipime 2416 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1047 Cefepime Injection, Powder, For Solution Parenteral 2 G Exipime 2417 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1048 Cefepime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg Exipime 2418 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1049 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 100 Ml Loprax 2419 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1050 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 100 Ml - 2419 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی