جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
951 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg Bizopex 8904 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
952 Ezetimibe Tablet Oral 10 Mg - 5657 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
953 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 500 Ml - 5746 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
954 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 500 Ml - 5746 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
955 Valsartan Tablet Oral 160 Mg Adovan 5766 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
956 Valsartan Tablet Oral 160 Mg - 5766 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
957 Valsartan Tablet Oral 160 Mg - 5766 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
958 Venlafaxine Capsule Oral 37.5 Mg - 5791 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
959 Tacrolimus Capsule Oral 0.5 Mg Cograft 5804 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
960 Hydrocortisone (As Sodium Phosphate) Injection Parenteral 50 Mg/1Ml Hydrocortal 5826 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
961 Immune Globulin Injection Intravenous 50 Mg/1Ml 100 Ml - 5842 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
962 Memantine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 5917 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
963 Adult Cold Preparations (4-3) Tablet Oral 325 Mg/5 Mg/2 Mg Exacold 5951 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
964 Adult Cold Preparations (4-3) Tablet Oral 325 Mg/5 Mg/2 Mg - 5951 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
965 Ketotifen Solution, Drops Ophthalmic 0.025 % 5 Ml - 5975 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
966 Fenofibrate Capsule Oral 200 Mg Trirole 5992 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
967 Fenofibrate Capsule Oral 200 Mg - 5992 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
968 Zolpidem Tablet Oral 10 Mg Rapidem 6028 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
969 Zolpidem Tablet Oral 10 Mg Dreamex 6028 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
970 Zolpidem Tablet Oral 10 Mg - 6028 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
971 Montelukast Tablet Oral 10 Mg Montex 6043 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
972 Montelukast Tablet Oral 10 Mg - 6043 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
973 Pramipexole Dihydrochloride Tablet Oral 0.25 Mg - 6049 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
974 Pramipexole Dihydrochloride Tablet Oral 1 Mg - 6050 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
975 Risedronate Sodium Tablet Oral 35 Mg - 6104 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
976 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg Lanzacid 6222 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
977 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 6222 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
978 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 6222 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
979 Voriconazole Tablet Oral 200 Mg - 6382 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
980 Methadone Hydrochloride Solution Oral 5 Mg/5 Ml 250 Ml - 6394 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
981 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 250 Ml - 6417 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
982 Ringers Injection, Solution Intravenous 147 Meq/4.5 Meq/4 Meq/156 Meq/1L 250 Ml - 6423 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
983 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 250 Ml - 6425 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
984 Rabeprazole Sodium Tablet, Delayed Release Oral 20 Mg Rabezol 6438 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
985 Rosuvastatin Tablet Oral 10 Mg Rosuxon 6454 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
986 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5 Ml 70 Ml Faramox Bd 6523 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
987 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 400 Mg/5 Ml 70 Ml Faramox Bd 6524 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
988 Biotin Injection, Solution Intramuscular 5 Mg/1Ml 1 Ml Brient 6536 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
989 Biotin Injection, Solution Intramuscular 5 Mg/1Ml 1 Ml - 6536 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
990 Tacrolimus Ointment Topical 0.1 % 30 G Modupric 6599 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
991 Venlafaxine Tablet Oral 75 Mg - 6631 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
992 Deferasirox Tablet, For Suspension Oral 250 Mg Eliron 6659 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
993 Deferasirox Tablet, For Suspension Oral 250 Mg - 6659 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
994 Dutasteride Capsule, Liquid Filled Oral 0.5 Mg - 6735 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
995 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 180 Mg Sed-Off 6750 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
996 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 180 Mg Rhinofex 6750 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
997 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 120 Mg Sed-Off 6751 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
998 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 120 Mg Rhinofex 6751 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
999 Domperidone Tablet Oral 10 Mg - 6754 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1000 Domperidone Tablet Oral 10 Mg - 6754 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی