جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
901 Tacrolimus Ointment Topical 0.1 % 30 G Modupric 6599 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
902 Venlafaxine Tablet Oral 75 Mg - 6631 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
903 Deferasirox Tablet, For Suspension Oral 250 Mg Eliron 6659 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
904 Deferasirox Tablet, For Suspension Oral 250 Mg - 6659 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
905 Dutasteride Capsule, Liquid Filled Oral 0.5 Mg - 6735 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
906 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 180 Mg Sed-Off 6750 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
907 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 180 Mg Rhinofex 6750 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
908 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 120 Mg Sed-Off 6751 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
909 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 120 Mg Rhinofex 6751 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
910 Domperidone Tablet Oral 10 Mg - 6754 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
911 Domperidone Tablet Oral 10 Mg - 6754 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
912 Domperidone Tablet Oral 10 Mg - 6754 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
913 Domperidone Tablet Oral 10 Mg - 6754 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
914 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 15 Mg Lanzacid 6770 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
915 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 15 Mg - 6770 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
916 Rosuvastatin Tablet Oral 20 Mg Rosuxon 6788 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
917 Rosuvastatin Tablet Oral 20 Mg Rosuxir 6788 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
918 Rosuvastatin Tablet Oral 20 Mg - 6788 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
919 Rosuvastatin Tablet Oral 20 Mg - 6788 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
920 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 250 Ml - 6836 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
921 Balanced Salt Solution (2) Solution Ophthalmic 0.64 Mg/0.075 Mg/0.03 Mg/0.048/1Ml 500 Ml - 6968 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
922 Tadalafil Tablet Oral 10 Mg - 6974 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
923 Tadalafil Tablet Oral 20 Mg - 6975 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
924 Tadalafil Tablet Oral 20 Mg - 6975 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
925 Tadalafil Tablet Oral 20 Mg - 6975 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
926 Meloxicam Tablet Oral 15 Mg - 7061 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
927 Meloxicam Tablet Oral 15 Mg - 7061 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
928 Meloxicam Tablet Oral 15 Mg - 7061 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
929 Meloxicam Tablet Oral 15 Mg - 7061 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
930 Propranolol Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 7066 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
931 Mometasone Furoate Cream Topical 0.1 % 30 G Momekin 7113 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
932 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 5 Mg Xibetal 7125 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
933 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 5 Mg Bizopex 7125 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
934 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 5 Mg Bibeta 7125 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
935 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 5 Mg - 7125 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
936 Levofloxacin Tablet Oral 500 Mg Levilox 7183 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
937 Levofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 7183 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
938 Levofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 7183 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
939 Levofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 7183 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
940 Ibuprofen Capsule, Liquid Filled Oral 200 Mg Advifen 7190 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
941 Ibuprofen Capsule, Liquid Filled Oral 400 Mg Advifen 7191 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
942 Pregabalin Capsule Oral 75 Mg Geanex 7239 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
943 Pregabalin Capsule Oral 75 Mg - 7239 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
944 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 60 Mg Sed-Off 7251 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
945 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 60 Mg Rhinofex 7251 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
946 Zolpidem Tablet Oral 5 Mg Rapidem 7253 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
947 Zolpidem Tablet Oral 5 Mg Dreamex 7253 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
948 Zolpidem Tablet Oral 5 Mg - 7253 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
949 Rosuvastatin Tablet Oral 5 Mg Rosuxon 7315 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
950 Rosuvastatin Tablet Oral 40 Mg Rosuxon 7316 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد