جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
851 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 1000 Mg - 10915 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
852 Fenofibrate Capsule Oral 100 Mg Trirole 10932 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
853 Adult Cold Preparations (5-1) Tablet Oral 325 Mg/15 Mg/5 Mg Exacold Day&Night 11045 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
854 Adult Cold Preparations (5-3) Tablet Oral 500 Mg/15 Mg/5 Mg Faracold 11045 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
855 Alfentanil Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 5 Ml - 11151 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
856 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 25 Mg/1Ml Relidin 11397 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
857 Hydroxyprogesterone Caproate Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml Femolife 11441 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
858 Brimonidine Tartrate Solution, Drops Ophthalmic 0.2 % 5 Ml - 11459 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
859 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 2.5 Mg Xibetal 11472 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
860 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 2.5 Mg Bizopex 11472 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
861 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 2.5 Mg Bibeta 11472 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
862 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 2.5 Mg - 11472 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
863 Valproate Semisodium Tablet, Delayed Release Oral 500 Mg Divaldin 11611 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
864 Valproate Semisodium Tablet, Delayed Release Oral 250 Mg Divaldin 11614 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
865 Tacrolimus Ointment Topical 0.03 % 30 G Modupric 11622 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
866 Ketoconazole Lotion Topical 2 % - 11734 کارخانجات داروپخش مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
867 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 4 Ml Daladic 11753 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
868 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 4 Ml - 11753 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
869 Succinylcholine Chloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 10 Ml - 11866 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
870 Metoprolol Succinate Tablet, Extended Release Oral 47.5 Mg Beatorate 11871 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
871 Metoprolol Succinate Tablet, Extended Release Oral 47.5 Mg - 11871 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
872 Metoprolol Succinate Tablet, Extended Release Oral 95 Mg - 11872 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
873 Morphine Sulfate Suppository Rectal 10 Mg Opirect 12225 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
874 Adult Cold Preparations (4-3) Tablet Oral 325 Mg/5 Mg/2 Mg Exacold 5951 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
875 Adult Cold Preparations (4-3) Tablet Oral 325 Mg/5 Mg/2 Mg - 5951 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
876 Ketotifen Solution, Drops Ophthalmic 0.025 % 5 Ml - 5975 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
877 Fenofibrate Capsule Oral 200 Mg Trirole 5992 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
878 Fenofibrate Capsule Oral 200 Mg - 5992 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
879 Zolpidem Tablet Oral 10 Mg Rapidem 6028 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
880 Zolpidem Tablet Oral 10 Mg Dreamex 6028 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
881 Zolpidem Tablet Oral 10 Mg - 6028 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
882 Montelukast Tablet Oral 10 Mg Montex 6043 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
883 Montelukast Tablet Oral 10 Mg - 6043 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
884 Pramipexole Dihydrochloride Tablet Oral 0.25 Mg - 6049 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
885 Pramipexole Dihydrochloride Tablet Oral 1 Mg - 6050 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
886 Risedronate Sodium Tablet Oral 35 Mg - 6104 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
887 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg Lanzacid 6222 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
888 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 6222 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
889 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 6222 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
890 Voriconazole Tablet Oral 200 Mg - 6382 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
891 Methadone Hydrochloride Solution Oral 5 Mg/5 Ml 250 Ml - 6394 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
892 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 250 Ml - 6417 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
893 Ringers Injection, Solution Intravenous 147 Meq/4.5 Meq/4 Meq/156 Meq/1L 250 Ml - 6423 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
894 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 250 Ml - 6425 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
895 Rabeprazole Sodium Tablet, Delayed Release Oral 20 Mg Rabezol 6438 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
896 Rosuvastatin Tablet Oral 10 Mg Rosuxon 6454 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
897 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5 Ml 70 Ml Faramox Bd 6523 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
898 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 400 Mg/5 Ml 70 Ml Faramox Bd 6524 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
899 Biotin Injection, Solution Intramuscular 5 Mg/1Ml 1 Ml Brient 6536 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
900 Biotin Injection, Solution Intramuscular 5 Mg/1Ml 1 Ml - 6536 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد