جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
851 Esomeprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 13974 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
852 Esomeprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 13974 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
853 Articaine / Epinephrine Injection Parenteral 4 %/0.002 % 1.8 Ml Dentacain 14120 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
854 Lisinopril / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 12.5 Mg/10 Mg Lisonex 14214 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
855 Acetaminophen Injection, Solution Intravenous 10 Mg/1Ml 100 Ml Infu-Cetamol 14254 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
856 Barium Sulfate Suspension Oral 1 G/1Ml 240 Ml - 14399 کارخانجات داروپخش پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
857 Drospirenone / Ethinyl Estradiol Tablet Oral 3 Mg/0.02 Mg Roja 14870 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
858 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/1000 Mg - 15478 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
859 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/500 Mg Sitabet-Plus 15754 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
860 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/500 Mg Glibra 15754 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
861 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/500 Mg - 15754 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
862 Dextrose Injection, Solution Intravenous 20 % 50 Ml - 15951 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
863 Dextrose Injection, Solution Intravenous 20 % 50 Ml - 15951 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
864 Dextrose Injection, Solution, Concentrate Intravenous 50 % 50 Ml - 15952 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
865 Dextrose Injection, Solution, Concentrate Intravenous 50 % 50 Ml - 15952 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
866 Sitagliptin Tablet Oral 100 Mg Sitabet 16303 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
867 Sitagliptin Tablet Oral 100 Mg - 16303 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
868 Levofloxacin Injection, Solution Intravenous 5 Mg/1Ml 100 Ml Levilox 16320 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
869 Levofloxacin Injection, Solution Intravenous 5 Mg/1Ml 100 Ml - 16320 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
870 Levofloxacin Injection, Solution Intravenous 5 Mg/1Ml 100 Ml - 16320 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
871 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 25 Mg - 16582 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
872 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 25 Mg - 16582 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
873 Febuxostat Tablet Oral 40 Mg - 16693 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
874 Metformin Hydrochloride Tablet, Extended Release Oral 1000 Mg Glucoff 16845 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
875 Levonorgestrel Tablet Oral 1.5 Mg Ovocease 16870 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
876 Ferric Carboxymaltose Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 10 Ml - 16954 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
877 Ringer Lactate Injection, Solution Intravenous 130 Meq/3 Meq/4 Meq/109 Meq/28/1L 250 Ml - 17070 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
878 Ibuprofen Gel Topical 5 % 60 G - 17104 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
879 Etherified Starch Injection, Solution Parenteral 6 % 500Milliliter Vol Starch 17247 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
880 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg Bibeta 8904 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
881 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg - 8904 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
882 Escitalopram Tablet Oral 10 Mg Eslexal 8968 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
883 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Relifen 8979 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
884 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Fargesic 8979 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
885 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Dipifen 8979 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
886 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Compifen 8979 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
887 Deferasirox Tablet, For Suspension Oral 500 Mg Eliron 8997 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
888 Drospirenone / Ethinyl Estradiol Tablet Oral 3 Mg/0.03 Mg Rokin 9090 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
889 Memantine Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 9203 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
890 Amlodipine / Atorvastatin Tablet Oral 5 Mg/20 Mg - 9255 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
891 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Xylomix 9415 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
892 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Lidopril 9415 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
893 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Licadine-P 9415 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
894 Pregabalin Capsule Oral 100 Mg Geanex 9417 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
895 Clindamycin Capsule Oral 300 Mg Dalacap 9464 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
896 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
897 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
898 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
899 Eplerenone Tablet Oral 25 Mg Alderon 9626 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
900 Eplerenone Tablet Oral 50 Mg Alderon 9644 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد