جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
801 Simethicone (Dimethicone Activated) Capsule, Liquid Filled Oral 125 Mg D-Gas 10541 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
802 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 20 Mg/1Ml Caspiramer 10683 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
803 Colistimethate Sodium Injection, Powder, For Solution Parenteral 1000000 [Iu] - 10730 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
804 Colistimethate Sodium Injection, Powder, For Solution Parenteral 1000000 [Iu] Clovent 10730 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
805 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 2 Mg/1Ml 100 Ml Infu-Luxacin 0.2% 10757 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
806 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 2 Mg/1Ml 100 Ml - 10757 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
807 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 1000 Mg Mericum 10915 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
808 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 1000 Mg - 10915 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
809 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 1000 Mg - 10915 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
810 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 1000 Mg - 10915 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
811 Fenofibrate Capsule Oral 100 Mg Trirole 10932 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
812 Adult Cold Preparations (5-1) Tablet Oral 325 Mg/15 Mg/5 Mg Exacold Day&Night 11045 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
813 Adult Cold Preparations (5-3) Tablet Oral 500 Mg/15 Mg/5 Mg Faracold 11045 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
814 Alfentanil Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 5 Ml - 11151 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
815 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 25 Mg/1Ml Relidin 11397 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
816 Hydroxyprogesterone Caproate Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml Femolife 11441 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
817 Brimonidine Tartrate Solution, Drops Ophthalmic 0.2 % 5 Ml - 11459 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
818 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 2.5 Mg Xibetal 11472 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
819 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 2.5 Mg Bizopex 11472 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
820 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 2.5 Mg Bibeta 11472 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
821 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 2.5 Mg - 11472 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
822 Valproate Semisodium Tablet, Delayed Release Oral 500 Mg Divaldin 11611 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
823 Valproate Semisodium Tablet, Delayed Release Oral 250 Mg Divaldin 11614 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
824 Tacrolimus Ointment Topical 0.03 % 30 G Modupric 11622 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
825 Ketoconazole Lotion Topical 2 % - 11734 کارخانجات داروپخش مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
826 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 4 Ml Daladic 11753 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
827 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 4 Ml - 11753 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
828 Succinylcholine Chloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 10 Ml - 11866 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
829 Metoprolol Succinate Tablet, Extended Release Oral 47.5 Mg Beatorate 11871 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
830 Metoprolol Succinate Tablet, Extended Release Oral 47.5 Mg - 11871 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
831 Metoprolol Succinate Tablet, Extended Release Oral 95 Mg - 11872 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
832 Morphine Sulfate Suppository Rectal 10 Mg Opirect 12225 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
833 Nilotinib Capsule Oral 200 Mg - 12273 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
834 Olopatadine Hydrochloride Solution, Drops Ophthalmic 5 Mg/5Ml 5 Ml - 12282 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
835 Zoledronic Acid Injection Parenteral 4 Mg/5Ml Bonsta 12359 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
836 Acetaminophen / Caffeine Tablet Oral 500 Mg/65 Mg Cutpain 12650 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
837 Iopamidol Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 20 Ml - 13413 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
838 Iopamidol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 20 Ml - 13416 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
839 Aprepitant Capsule Oral 125 Mg Emexir 13434 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
840 Aprepitant Capsule Oral 125 Mg Aprend 13434 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
841 Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablet Oral 300 Mg Viribit 13524 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
842 Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablet Oral 300 Mg Tenviral 13524 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
843 Cinacalcet (As Hydrochloride) Tablet Oral 60 Mg - 13571 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
844 Ketorolac Trometamol Tablet Oral 10 Mg - 13573 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
845 Acetaminophen Capsule, Gelatin Coated Oral 500 Mg Acetapearl 13706 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
846 Acetaminophen Capsule, Gelatin Coated Oral 325 Mg Acetapearl 13708 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
847 Venlafaxine Capsule, Extended Release Oral 75 Mg - 13873 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
848 Lisinopril / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 20 Mg/25 Mg Lisonex 13919 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
849 Esomeprazole Capsule, Delayed Release Oral 20 Mg Nexitor 13973 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
850 Esomeprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg Nexitor 13974 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد