جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
751 Dextromethorphan Hydrobromide Capsule, Liquid Filled Oral 15 Mg - 18769 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
752 Diphenhydramine Hydrochloride Capsule, Liquid Filled Oral 25 Mg Diphenpearl 18777 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
753 Metoclopramide Hydrochloride Capsule, Gelatin Coated Oral 10 Mg - 18780 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
754 Fampridine Tablet, Extended Release Oral 10 Mg Famzeera 19263 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
755 Diltiazem Hydrochloride Gel Topical 2 % - 19431 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
756 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml Cypractin 19472 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
757 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml 120 Ml - 19472 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
758 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml 200 Ml - 19472 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
759 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml 60 Ml - 19472 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
760 Cyproheptadine Hydrochloride Plus Multivitamin Solution Oral 2 Mg/5Ml - 19473 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
761 Amlodipine / Valsartan Tablet Oral 5 Mg/80 Mg - 19773 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
762 Levofloxacin Tablet Oral 750 Mg - 19797 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
763 Levofloxacin Tablet Oral 750 Mg - 19797 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
764 Febuxostat Tablet Oral 80 Mg - 19835 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
765 Insulin Regular Injection Parenteral 100 [Iu]/1Ml 3 Ml Lansulin R 19875 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
766 Insulin Isophane Injection Parenteral 100 [Iu]/1Ml 3 Ml Lansulin N 19877 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
767 Simethicone (Dimethicone Activated) Capsule, Liquid Filled Oral 180 Mg D-Gas 19949 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
768 Loratadine Capsule, Liquid Filled Oral 10 Mg Lorapearl 20923 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
769 Ibuprofen Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 4 Ml - 21030 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
770 Lacosamide Tablet Oral 200 Mg Lacopat 21109 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
771 Sevelamer Carbonate Tablet Oral 800 Mg Renasev 21183 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
772 Sevelamer Carbonate Tablet Oral 800 Mg Exilamer 21183 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
773 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 120 Ml Pedizan 21610 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
774 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 120 Ml Exakid 21610 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
775 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule, Liquid Filled Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Novapearl 21742 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
776 Contraceptive De Tablet Oral 0.15 Mg/30 Ug Marolin 21746 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
777 Acetaminophen / Diphenhydramine / Phenylephrine Syrup Oral 160 Mg/12.5 Mg/2.5 Mg/5Ml 60 Ml Razocold 21832 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
778 Acetaminophen / Diphenhydramine / Phenylephrine Syrup Oral 160 Mg/12.5 Mg/2.5 Mg/5Ml 60 Ml - 21832 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
779 Ibuprofen (As Lysine) Tablet Oral 400 Mg - 21979 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
780 Fluconazole Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 200 Ml Candiconazole 22000 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
781 Ondansetron Injection, Solution Intravenous 32 Mg/50Ml - 22103 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
782 Sitagliptin Tablet Oral 50 Mg Sitabet 22428 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
783 Sitagliptin Tablet Oral 50 Mg Diabetose 22428 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
784 Sitagliptin Tablet Oral 50 Mg - 22428 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
785 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 50 Ml - 22689 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
786 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 50 Ml - 22689 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
787 Teriflunomide Tablet Oral 14 Mg Terigio 22698 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
788 Teriflunomide Tablet Oral 14 Mg Flugio 22698 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
789 Orlistat 120Mg + Vitamins A,D3,E Venustat+Multivitamin 22839 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
790 Rivaroxaban Tablet Oral 20 Mg Prexaban 22856 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
791 Rivaroxaban Tablet Oral 20 Mg Clotox 22856 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
792 Sofosbuvir Tablet Oral 400 Mg Virussof 22867 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
793 Clindamycin / Clotrimazole Cream Vaginal 2 %/2 % 40 G Dalavag C 23052 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
794 Clindamycin / Clotrimazole Cream Vaginal 2 %/2 % 40 G Clovagicin 23052 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
795 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 40 Mg/1Ml Glaxir 23125 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
796 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 40 Mg/1Ml Copamer 23125 داروسازی زهراوی سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
797 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 40 Mg/1Ml Caspiramer 23125 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
798 Ledipasvir / Sofosbuvir Tablet Oral 90 Mg/400 Mg Ledevoni 23470 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
799 Acetaminophen / Codeine Phosphate Capsule, Gelatin Coated Oral 300 Mg/20 Mg - 25169 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
800 Dexpanthenol Injection, Solution Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml Ipanthen 25187 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد