جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
701 Barium Sulfate Suspension Oral 1 G/1Ml 240 Ml - 14399 کارخانجات داروپخش پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
702 Drospirenone / Ethinyl Estradiol Tablet Oral 3 Mg/0.02 Mg Roja 14870 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
703 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/1000 Mg - 15478 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
704 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/500 Mg Sitabet-Plus 15754 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
705 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/500 Mg Glibra 15754 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
706 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/500 Mg - 15754 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
707 Dextrose Injection, Solution Intravenous 20 % 50 Ml - 15951 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
708 Dextrose Injection, Solution Intravenous 20 % 50 Ml - 15951 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
709 Dextrose Injection, Solution, Concentrate Intravenous 50 % 50 Ml - 15952 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
710 Dextrose Injection, Solution, Concentrate Intravenous 50 % 50 Ml - 15952 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
711 Sitagliptin Tablet Oral 100 Mg Sitabet 16303 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
712 Sitagliptin Tablet Oral 100 Mg - 16303 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
713 Levofloxacin Injection, Solution Intravenous 5 Mg/1Ml 100 Ml Levilox 16320 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
714 Levofloxacin Injection, Solution Intravenous 5 Mg/1Ml 100 Ml - 16320 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
715 Levofloxacin Injection, Solution Intravenous 5 Mg/1Ml 100 Ml - 16320 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
716 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 25 Mg - 16582 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
717 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 25 Mg - 16582 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
718 Febuxostat Tablet Oral 40 Mg - 16693 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
719 Metformin Hydrochloride Tablet, Extended Release Oral 1000 Mg Glucoff 16845 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
720 Levonorgestrel Tablet Oral 1.5 Mg Ovocease 16870 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
721 Ferric Carboxymaltose Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 10 Ml - 16954 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
722 Ringer Lactate Injection, Solution Intravenous 130 Meq/3 Meq/4 Meq/109 Meq/28/1L 250 Ml - 17070 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
723 Ibuprofen Gel Topical 5 % 60 G - 17104 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
724 Etherified Starch Injection, Solution Parenteral 6 % 500Milliliter Vol Starch 17247 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
725 Opium Tincture Oral 10 Mg/1Ml 250 Ml Dipium 17486 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
726 Opium Tincture Oral 10 Mg/1Ml 250 Ml - 17486 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
727 Opium Tincture Oral 10 Mg/1Ml 250 Ml - 17486 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
728 Dexmedetomidine Hydrochloride Injection, Solution, Concentrate Parenteral 100 Ug/1Ml 2 Ml Medonex 17581 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
729 Rivaroxaban Tablet Oral 10 Mg Prexaban 17597 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
730 Rivaroxaban Tablet Oral 10 Mg Clotox 17597 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
731 Gemifloxacin Tablet Oral 320 Mg Gemox 17672 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
732 Gemifloxacin Tablet Oral 320 Mg Gemflox 17672 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
733 Calcipotriol / Betamethasone Dipropionate Ointment Topical 0.005 %/0.064 % 30 G Psoriabet 17677 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
734 Polyethylene Glycol - Electrolyte 2 Powder, For Solution Oral 17.6 Mmol/1.46 G/1.68 G/0.745 70 G - 17761 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
735 Immune Globulin Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 50 Ml - 17773 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
736 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 20 % 50 Ml - 17832 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
737 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 20 % 50 Ml - 17832 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
738 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 7.5 % 50 Ml - 17833 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
739 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 7.5 % 50 Ml - 17833 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
740 Vancomycin Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 17886 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
741 Ketorolac Trometamol Injection, Solution Parenteral 30 Mg/1Ml - 17972 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
742 Ketorolac Trometamol Injection, Solution Parenteral 30 Mg/1Ml - 17972 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
743 Ketorolac Trometamol Injection, Solution Parenteral 30 Mg/1Ml - 17972 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
744 Ketorolac Trometamol Injection, Solution Parenteral 30 Mg/1Ml - 17972 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
745 Ketorolac Trometamol Injection, Solution Parenteral 30 Mg/1Ml - 17972 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
746 Ticagrelor Tablet Oral 90 Mg - 18002 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
747 Ticagrelor Tablet Oral 90 Mg - 18002 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
748 Fingolimod Capsule Oral 0.5 Mg Fingolimod 18099 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
749 Fingolimod Capsule Oral 0.5 Mg - 18099 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
750 Acetaminophen Injection, Solution, Concentrate Intravenous 150 Mg/1Ml 6.7 Ml Tylophen 18420 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی