جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
651 Empagliflozin Tablet Oral 10 Mg Empatus 52138 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
652 Empagliflozin Tablet Oral 10 Mg Emifloz 52138 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
653 Empagliflozin Tablet Oral 10 Mg Emabet 52138 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
654 Empagliflozin Tablet Oral 10 Mg - 52138 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
655 Acetaminophen / Caffeine / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/15 Mg/15 Mg Noblegin 52159 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
656 Acetaminophen / Caffeine / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/15 Mg/15 Mg - 52159 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
657 Dapagliflozin (As Propanediol) Tablet Oral 10 Mg - 52167 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
658 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg/500 Mg Empatus- Plus 52173 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
659 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg/500 Mg - 52173 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
660 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg/1000 Mg Empatus- Plus 52174 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
661 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg/1000 Mg - 52174 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
662 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 12.5 Mg/1000 Mg Empatus- Plus 52176 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
663 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 12.5 Mg/1000 Mg - 52176 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
664 Lacosamide Tablet Oral 100 Mg Lacopat 52177 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
665 Lacosamide Tablet Oral 50 Mg Lacopat 52178 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
666 Lacosamide Tablet Oral 150 Mg Lacopat 52179 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
667 Codeine Phosphate / Guaifenesin Syrup Oral 10 Mg/100 Mg/5 Ml 60 Ml - 52185 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
668 Dapagliflozin (As Propanediol) Tablet Oral 5 Mg - 52201 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
669 Cefixime Tablet Oral 400 Mg Loprax 52222 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
670 Cefixime Tablet Oral 400 Mg - 52222 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
671 Cefixime Tablet Oral 400 Mg - 52222 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
672 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 12.5 Mg/500 Mg Empatus- Plus 52241 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
673 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 12.5 Mg/500 Mg - 52241 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
674 Morphine Hydrochloride - 52266 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
675 Co-Amoxiclav Powder, For Suspension Oral 600 Mg/42.9 Mg/5Ml 100 Ml Farmentin Es 52270 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
676 Acetaminophen / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/10 Mg - 52312 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
677 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 1 Meq/1Ml 10 Ml - 52379 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
678 Nilotinib Capsule Oral 200 Mg - 12273 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
679 Olopatadine Hydrochloride Solution, Drops Ophthalmic 5 Mg/5Ml 5 Ml - 12282 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
680 Zoledronic Acid Injection Parenteral 4 Mg/5Ml Bonsta 12359 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
681 Acetaminophen / Caffeine Tablet Oral 500 Mg/65 Mg Cutpain 12650 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
682 Iopamidol Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 20 Ml - 13413 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
683 Iopamidol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 20 Ml - 13416 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
684 Aprepitant Capsule Oral 125 Mg Emexir 13434 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
685 Aprepitant Capsule Oral 125 Mg Aprend 13434 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
686 Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablet Oral 300 Mg Viribit 13524 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
687 Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablet Oral 300 Mg Tenviral 13524 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
688 Cinacalcet (As Hydrochloride) Tablet Oral 60 Mg - 13571 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
689 Ketorolac Trometamol Tablet Oral 10 Mg - 13573 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
690 Acetaminophen Capsule, Gelatin Coated Oral 500 Mg Acetapearl 13706 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
691 Acetaminophen Capsule, Gelatin Coated Oral 325 Mg Acetapearl 13708 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
692 Venlafaxine Capsule, Extended Release Oral 75 Mg - 13873 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
693 Lisinopril / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 20 Mg/25 Mg Lisonex 13919 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
694 Esomeprazole Capsule, Delayed Release Oral 20 Mg Nexitor 13973 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
695 Esomeprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg Nexitor 13974 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
696 Esomeprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 13974 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
697 Esomeprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 13974 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
698 Articaine / Epinephrine Injection Parenteral 4 %/0.002 % 1.8 Ml Dentacain 14120 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
699 Lisinopril / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 12.5 Mg/10 Mg Lisonex 14214 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
700 Acetaminophen Injection, Solution Intravenous 10 Mg/1Ml 100 Ml Infu-Cetamol 14254 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی