جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
601 Noroxymorphone Base - 33522951 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه VARIOUS قدیمی
602 Ketotifen Fumarate - 34580148 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
603 Tramadol Hydrochloride - 36282470 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
604 Piroxicam - 36322904 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
605 Memantine Hydrochloride - 41100521 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
606 Erythromycin Ethylsuccinate - 41342534 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
607 Cyproheptadine Hydrochloride - 41354294 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
608 Codeine Phosphate - 41444626 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
609 Fenofibrate - 49562289 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
610 Naloxone Hydrochloride Dihydrate - 51481608 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
611 Buprenorphine Hydrochloride - 53152219 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
612 Fluoxetine Hydrochloride - 56296787 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
613 Metoprolol Tartrate - 56392177 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
614 Aciclovir - 59277893 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
615 Aciclovir - 59277893 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
616 Brimonidine - 59803984 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه SENSORY ORGANS قدیمی
617 Gabapentin - 60142963 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
618 Furosemide Injection Intravenous 10 Mg/1Ml 2 Ml Rosemid 51896 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
619 Furosemide Injection Intravenous 10 Mg/1Ml 2 Ml - 51896 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
620 Furosemide Injection Intravenous 10 Mg/1Ml 2 Ml - 51896 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
621 Acetylcysteine Injection Parenteral 200 Mg/1Ml 10 Ml Exinace 51914 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
622 Latanoprost Solution, Drops Ophthalmic 50 Ug/1Ml 5 Ml - 51917 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
623 Dexamethasone Tablet Oral 4 Mg - 51923 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
624 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 8.4 % 10 Ml Sodobica 51939 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
625 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 15 G Euphogel 51942 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
626 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 15 G - 51942 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
627 Deferasirox Tablet Oral 90 Mg Elijaide 51953 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
628 Deferasirox Tablet Oral 180 Mg Elijaide 51954 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
629 Deferasirox Tablet Oral 180 Mg Defrazex 51954 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
630 Deferasirox Tablet Oral 360 Mg Elijaide 51955 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
631 Deferasirox Tablet Oral 360 Mg Defrazex 51955 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
632 Polyethylene Glycol - Electrolyte 1 Powder, For Solution Oral 13.125 G/0.3507 G/0.1785 G/0.0 13.87 G - 51958 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
633 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5Ml 30 Ml Zimexir 51960 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
634 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5Ml 30 Ml - 51960 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
635 Dapoxetine (As Hydrochloride) Tablet Oral 60 Mg Daxopil 51970 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
636 Tenofovir Alafenamide (As Fumarate) Tablet Oral 25 Mg - 51976 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
637 Clindamycin / Tretinoin Gel Topical 1.2 %/0.025 % 30 G Clindaplus 51995 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
638 Clotrimazole / Betamethasone Cream Topical 1 %/0.05 % 15 G Lotribet 52001 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
639 Clotrimazole / Betamethasone Cream Topical 1 %/0.05 % 15 G - 52001 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
640 Succinylcholine Chloride Injection Parenteral 20 Mg/1Ml 5 Ml Succyl 52003 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
641 Adult Cold Preparations (4-7) Tablet Oral 500 Mg/10 Mg/25 Mg Cold Stop Razak 52071 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
642 Rocuronium Bromide Injection, Solution Parenteral 10 Mg/1Ml 10 Ml - 52073 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
643 Balanced Salt Solution (2) Solution Ophthalmic 0.64 Mg/0.075 Mg/0.03 Mg/0.048/1Ml 1000 Ml - 52079 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
644 Ondansetron Tablet Oral 8 Mg Oditron 52086 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
645 Potassium Chloride Injection Intravenous 0.15 % 500 Ml - 52102 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
646 Metformin Hydrochloride / Linagliptin Tablet Oral 1000 Mg/2.5 Mg - 52111 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
647 Empagliflozin Tablet Oral 25 Mg Empatus 52137 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
648 Empagliflozin Tablet Oral 25 Mg Emifloz 52137 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
649 Empagliflozin Tablet Oral 25 Mg Emabet 52137 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
650 Empagliflozin Tablet Oral 25 Mg - 52137 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی