جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
601 Oxycodone Hydrochloride - 124903 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
602 Sulfabenzamide - 127719 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
603 Noscapine Base - 128621 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
604 Lidocaine Base - 137586 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
605 Hydrocodone Bitartrate - 143714 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
606 Hyoscine Nbutyl Bromide - 149644 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
607 Betamethasone Sodium Phosphate - 151735 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
608 Pearl Capsule Shell - 274102 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
609 Flavor Chocolate Capsule Shell - 284102 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
610 Flavor Strawberry Capsule Shell - 284103 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
611 Propranolol Hydrochloride - 318989 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
612 Naloxone Hydrochloride - 357084 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
613 Nalidixic Acid - 389082 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
614 Pholcodine - 509671 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
615 Methocarbamol - 532036 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
616 Thiamine Mononitrate, Thiamine Nitrate, Vitamin B1 - 532434 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
617 Dimethyl Fumarate - 624497 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
618 Hydroxy Chloroquine Sulfate - 747364 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
619 Noscapine Hydrochloride - 912607 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
620 Fentanyl Citrate - 990738 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
621 Sodium Valproate - 1069665 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
622 Methadone Hydrochloride - 1095905 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
623 Metformin Hcl - 1115704 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
624 Baclofen - 1134470 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
625 Clonazepam - 1622613 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
626 Cyproterone Acetate - 2098660 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
627 Betamethasone Valerate - 2152445 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
628 Dexamethasone Sodium Phosphate - 2392394 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
629 Clindamycin Phosphate - 2472996 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
630 Dextromethorphan Hydrobromide - 6700341 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
631 Opium Powder - 8008604 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
632 Donepezil Hydrochloride - 12001170 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
633 Diclofenac Sodium - 15307796 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
634 Naltrexone Base - 16590413 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
635 Naltrexone Hydrochloride - 16676292 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
636 Prazosin Hydrochloride - 19237844 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
637 Deferasirox Tablet Oral 360 Mg Defrazex 51955 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
638 Polyethylene Glycol - Electrolyte 1 Powder, For Solution Oral 13.125 G/0.3507 G/0.1785 G/0.0 13.87 G - 51958 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
639 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5Ml 30 Ml Zimexir 51960 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
640 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5Ml 30 Ml - 51960 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
641 Dapoxetine (As Hydrochloride) Tablet Oral 60 Mg Daxopil 51970 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
642 Tenofovir Alafenamide (As Fumarate) Tablet Oral 25 Mg - 51976 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
643 Clindamycin / Tretinoin Gel Topical 1.2 %/0.025 % 30 G Clindaplus 51995 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
644 Clotrimazole / Betamethasone Cream Topical 1 %/0.05 % 15 G Lotribet 52001 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
645 Clotrimazole / Betamethasone Cream Topical 1 %/0.05 % 15 G - 52001 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
646 Succinylcholine Chloride Injection Parenteral 20 Mg/1Ml 5 Ml Succyl 52003 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
647 Adult Cold Preparations (4-7) Tablet Oral 500 Mg/10 Mg/25 Mg Cold Stop Razak 52071 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
648 Rocuronium Bromide Injection, Solution Parenteral 10 Mg/1Ml 10 Ml - 52073 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
649 Balanced Salt Solution (2) Solution Ophthalmic 0.64 Mg/0.075 Mg/0.03 Mg/0.048/1Ml 1000 Ml - 52079 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
650 Ondansetron Tablet Oral 8 Mg Oditron 52086 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد