جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
551 Codeine Base - 76573 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
552 Methadone Base - 76993 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
553 Mesalamine - 89576 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
554 Guaifenesin - 93141 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
555 Erythromycin - 114078 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
556 Thebaine - 115377 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
557 Oxycodone Hydrochloride - 124903 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
558 Sulfabenzamide - 127719 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
559 Noscapine Base - 128621 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
560 Lidocaine Base - 137586 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
561 Hydrocodone Bitartrate - 143714 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
562 Hyoscine Nbutyl Bromide - 149644 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
563 Betamethasone Sodium Phosphate - 151735 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
564 Pearl Capsule Shell - 274102 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
565 Flavor Chocolate Capsule Shell - 284102 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
566 Flavor Strawberry Capsule Shell - 284103 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
567 Propranolol Hydrochloride - 318989 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
568 Naloxone Hydrochloride - 357084 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
569 Nalidixic Acid - 389082 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
570 Pholcodine - 509671 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
571 Methocarbamol - 532036 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
572 Thiamine Mononitrate, Thiamine Nitrate, Vitamin B1 - 532434 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
573 Dimethyl Fumarate - 624497 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
574 Hydroxy Chloroquine Sulfate - 747364 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
575 Noscapine Hydrochloride - 912607 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
576 Fentanyl Citrate - 990738 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
577 Sodium Valproate - 1069665 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
578 Methadone Hydrochloride - 1095905 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
579 Metformin Hcl - 1115704 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
580 Baclofen - 1134470 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
581 Clonazepam - 1622613 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
582 Cyproterone Acetate - 2098660 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
583 Betamethasone Valerate - 2152445 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
584 Dexamethasone Sodium Phosphate - 2392394 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
585 Clindamycin Phosphate - 2472996 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
586 Dextromethorphan Hydrobromide - 6700341 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
587 Opium Powder - 8008604 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
588 Donepezil Hydrochloride - 12001170 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
589 Diclofenac Sodium - 15307796 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
590 Naltrexone Base - 16590413 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
591 Naltrexone Hydrochloride - 16676292 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
592 Prazosin Hydrochloride - 19237844 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
593 Memantine - 19982082 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
594 Gliclazide - 21187984 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
595 Clindamycin Hydrochloride - 21462395 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
596 Naproxen - 22204531 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
597 Alprazolam - 28981977 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
598 Atenolol - 29122687 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
599 Mebendazole - 31431397 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
600 Diltiazem Hydrochloride - 33286225 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی