جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
501 Potassium Clavulanate - 61177455 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
502 Fluvoxamine Maleate - 61718829 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
503 Captopril - 62571862 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
504 Atracurium Besylate - 64228791 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
505 Sitagliptin Phosphate - 65467178 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
506 Buserelin Acetate - 68630751 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
507 Brimonidine Tartrate - 70359465 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه SENSORY ORGANS قدیمی
508 Alfentanil Hydrochloride - 70879286 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
509 Carvedilol - 72956093 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
510 Divalproex Sodium - 76584708 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
511 Famotidine - 76824356 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
512 Octreotide Acetate - 79517014 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
513 Loratadine - 79794755 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
514 Clarithromycin - 81103119 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
515 Ofloxacin - 82419361 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
516 Zolpidem - 82626480 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
517 Cetirizine Hydrochloride - 83881510 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
518 Lamotrigine - 84057841 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
519 Ciprofloxacin Base - 85721331 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
520 Fluconazole - 86386734 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
521 Ciprofloxacin Hydrochloride - 86393320 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
522 Orlistat - 96829582 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
523 Metoprolol Succinate - 98418474 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
524 Sumatriptan Succinate - 103628484 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
525 Ondansetron Hydrochloride - 103639049 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
526 Tamsulosin Hydrochloride - 106463176 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
527 Tamsulosin Hydrochloride - 106463176 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
528 Adapalene - 106685409 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS تازه وارد
529 Granisetron Hydrochloride - 107007998 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
530 Quetiapine Fumarate - 111974722 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
531 Quetiapine Fumarate - 111974722 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
532 Pioglitazone Hydrochloride - 112529154 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
533 Letrozole - 112809515 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
534 Azithromycin Dihydrate - 117772700 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
535 Azithromycin Dihydrate - 117772700 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
536 Losartan Potassium - 124750998 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
537 Tolterodine Tartrate - 124937526 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
538 Rivastigmine Tartrate - 129101548 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
539 Aripiprazole - 129722129 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
540 Dapoxetine Hydrochloride - 129938201 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
541 Dapoxetine Hydrochloride - 129938201 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
542 Remifentanil Hydrochloride - 132539072 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
543 Repaglinide - 135062021 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
544 Duloxetin Hydrochloride - 136434349 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
545 Valsartan - 137862534 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
546 Valsartan - 137862534 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
547 Levofloxacin Hemihydrate - 138199710 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
548 Pantoprazole Sodium - 138786671 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
549 Triptorelin Acetate - 140194247 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
550 Cetrorelix Acetate - 145672817 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد