جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1951 Atracurium Besylate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2.5 Ml - 116 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1952 Atracurium Besylate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 5 Ml Anecur 117 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1953 Atracurium Besylate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 5 Ml - 117 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1954 Atracurium Besylate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 5 Ml - 117 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1955 Atropine Sulfate Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml Dicatro 119 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1956 Atropine Sulfate Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml - 119 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1957 Azithromycin Capsule Oral 250 Mg Zimexir 123 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1958 Azithromycin Capsule Oral 250 Mg - 123 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1959 Azithromycin Capsule Oral 250 Mg - 123 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1960 Vitamin B Complex Injection Parenteral 5 Mg/2 Mg/2 Mg/3 Mg/20 Mg/1Ml 2 Ml Bevicom 125 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1961 Vitamin B Complex Injection Parenteral 5 Mg/2 Mg/2 Mg/3 Mg/20 Mg/1Ml 2 Ml Becovit 125 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1962 Vitamin B Complex Injection Parenteral 5 Mg/2 Mg/2 Mg/3 Mg/20 Mg/1Ml 2 Ml - 125 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1963 Vitamin B Complex Injection Parenteral 5 Mg/2 Mg/2 Mg/3 Mg/20 Mg/1Ml 2 Ml - 125 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1964 Baclofen Tablet Oral 10 Mg - 129 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1965 Baclofen Tablet Oral 25 Mg - 130 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1966 Betamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml Betason 149 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1967 Betamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml - 149 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1968 Betamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml - 149 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی