جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1921 Aminophylline Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 10 Ml - 61 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1922 Amiodarone Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1 Ml 3 Ml Cordabit 64 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1923 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 65 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1924 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 65 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1925 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 100 Mg - 66 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1926 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 68 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1927 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 68 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1928 Amlodipine Besylate Tablet Oral 5 Mg Amopin 70 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1929 Amlodipine Besylate Tablet Oral 5 Mg - 70 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1930 Amlodipine Besylate Tablet Oral 5 Mg - 70 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1931 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 125 Mg/5Ml 100 Ml - 75 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1932 Amoxicillin Capsule Oral 250 Mg - 76 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1933 Amoxicillin Capsule Oral 500 Mg - 77 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1934 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5Ml 100 Ml - 78 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1935 Ampicillin Powder, For Suspension Oral 125 Mg/5 Ml 100 Ml - 83 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1936 Ampicillin Capsule Oral 250 Mg - 84 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1937 Ampicillin Capsule Oral 500 Mg - 85 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1938 Ampicillin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5 Ml 100 Ml - 86 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1939 Antihemorrhoid Ointment Rectal 50 Mg/2.75 Mg/35 Mg/180 Mg/1G Iproid 96 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1940 Antihemorrhoid Ointment Rectal 50 Mg/2.75 Mg/35 Mg/180 Mg/1G - 96 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1941 Antihemorrhoid Suppository Rectal 60 Mg/5 Mg/50 Mg/400 Mg Iproid 97 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1942 Antihemorrhoid Suppository Rectal 60 Mg/5 Mg/50 Mg/400 Mg - 97 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1943 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Chewable Oral 100 Mg - 106 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1944 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Chewable Oral 100 Mg - 106 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1945 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet Oral 325 Mg - 109 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1946 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet Oral 325 Mg - 109 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1947 Asa / Codeine Phosphate Tablet Oral 500 Mg/10 Mg - 110 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1948 Atenolol Tablet Oral 100 Mg - 114 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1949 Atenolol Tablet Oral 50 Mg - 115 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1950 Atracurium Besylate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2.5 Ml Anecur 116 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی