جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1831 Dexamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml 2 Ml - 400 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1832 Dexamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml 2 Ml - 400 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1833 Dexamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml 2 Ml - 400 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1834 Dexpanthenol Cream Topical 5 % 30 G Ipanthen 403 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1835 Dextromethorphan Hydrobromide Syrup Oral 15 Mg/5Ml 60 Ml - 405 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1836 Dextrose Injection, Solution Intravenous 10 % 500 Ml - 411 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1837 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 1000 Ml - 413 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1838 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 1000 Ml - 413 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1839 Diazepam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml Zepadic 418 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1840 Diclofenac Sodium Tablet, Delayed Release Oral 25 Mg - 424 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1841 Diclofenac Sodium Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 3 Ml Lofedic 425 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1842 Diclofenac Sodium Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 3 Ml Dicloren 425 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1843 Diclofenac Sodium Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 3 Ml Diclogin 425 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1844 Diclofenac Sodium Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 3 Ml Diclen 425 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1845 Diclofenac Gel Topical 1 % 60 G Diclen 426 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1846 Diclofenac Gel Topical 1 % 60 G - 426 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1847 Diclofenac Sodium Suppository Rectal 100 Mg Lofedic 427 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1848 Diclofenac Sodium Suppository Rectal 100 Mg - 427 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1849 Diclofenac Sodium Suppository Rectal 100 Mg - 427 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1850 Diclofenac Sodium Suppository Rectal 50 Mg Lofedic 428 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1851 Diclofenac Sodium Suppository Rectal 50 Mg - 428 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1852 Diclofenac Sodium Suppository Rectal 50 Mg - 428 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1853 Dicyclomine Hydrochloride Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2 Ml Ipiclomin 431 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1854 Digoxin Tablet Oral 0.25 Mg - 436 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1855 Diltiazem Hydrochloride Tablet Oral 60 Mg - 447 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1856 Diphenhydramine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml - 453 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1857 Diphenhydramine Hydrochloride Solution Oral 12.5 Mg/5Ml 60 Ml - 454 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1858 Diphenhydramine Hydrochloride Solution Oral 12.5 Mg/5Ml 60 Ml - 454 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1859 Diphenhydramine / Ammonium Chloride Syrup Oral 12.5 Mg/125 Mg/5Ml 60 Ml - 456 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1860 Diphenhydramine / Ammonium Chloride Syrup Oral 12.5 Mg/125 Mg/5Ml 60 Ml - 456 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی