جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1771 Cefalexin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5 Ml 100 Ml - 246 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1772 Cefalexin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5 Ml 100 Ml - 246 پارس دارو پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1773 Chloroquine (As Phosphate) Tablet Oral 150 Mg - 271 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1774 Chlorpheniramine Maleate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml Histodic 275 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1775 Chlorpheniramine Maleate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml - 275 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1776 Chlorpheniramine Maleate Tablet Oral 4 Mg - 276 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1777 Chorionic Gonadotrophin (Human) Injection, Powder, For Solution Parenteral 1500 [Iu] - 284 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1778 Chorionic Gonadotrophin (Human) Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 [Iu] - 285 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1779 Chorionic Gonadotrophin (Human) Injection, Powder, For Solution Parenteral 5000 [Iu] Folignan 286 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1780 Ciclosporin Capsule Oral 100 Mg Iminoral 287 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1781 Ciclosporin Capsule Oral 25 Mg Iminoral 288 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1782 Cimetidine Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 2 Ml - 291 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1783 Ciprofloxacin Tablet Oral 250 Mg - 295 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1784 Ciprofloxacin Tablet Oral 250 Mg - 295 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1785 Ciprofloxacin Tablet Oral 250 Mg - 295 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1786 Ciprofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 296 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1787 Ciprofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 296 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1788 Ciprofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 296 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1789 Ciprofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 296 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1790 Citicoline Injection Parenteral 125 Mg/1Ml 2 Ml - 303 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1791 Clidinium / Chlordiazepoxide Tablet Oral 2.5 Mg/5 Mg Clidinium-C 308 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1792 Clindamycin Capsule Oral 150 Mg Dalacap 309 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1793 Clobetasol Propionate Cream Topical 0.05 % 15 G Cortam 313 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1794 Clobetasol Propionate Cream Topical 0.05 % 15 G - 313 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1795 Clobetasol Propionate Ointment Topical 0.05 % 15 G Cortam 314 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1796 Clofibrate Capsule Oral 500 Mg - 318 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1797 Clonazepam Tablet Oral 2 Mg - 323 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1798 Clotrimazole Cream Vaginal 1 % 50 G - 325 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1799 Clotrimazole Cream Topical 1 % 15 G - 326 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1800 Clotrimazole Solution Topical 1 % 20 Ml Canazole 327 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی