جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1741 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 10 Ml - 700 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1742 Bromhexine Hydrochloride Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 177 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1743 Calcipotriol Ointment Topical 50 Ug/1G 30 G Psoriament 192 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1744 Calcipotriol Ointment Topical 50 Ug/1G 30 G - 192 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1745 Calcitonin Injection Parenteral 50 [Iu] /1Ml Mianin 194 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1746 Calcitriol Capsule Oral 0.25 Ug Zavitrol 195 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1747 Captopril Tablet Oral 25 Mg - 205 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1748 Captopril Tablet Oral 25 Mg - 205 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1749 Captopril Tablet Oral 50 Mg - 206 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1750 Captopril Tablet Oral 50 Mg - 206 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1751 Carbamazepine Tablet Oral 200 Mg - 208 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1752 Cefazolin Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 222 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1753 Cefazolin Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 224 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1754 Cefixime Tablet Oral 200 Mg Loprax 226 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1755 Cefixime Tablet Oral 200 Mg - 226 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1756 Cefixime Tablet Oral 200 Mg - 226 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1757 Cefotaxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 229 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1758 Ceftazidime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 230 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1759 Ceftazidime Injection, Powder, For Solution Parenteral 2 G - 231 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1760 Ceftazidime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 232 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1761 Ceftizoxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 233 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1762 Ceftizoxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 234 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1763 Ceftriaxone (As Sodium) Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 237 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1764 Ceftriaxone (As Sodium) Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 239 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1765 Cefalexin Powder, For Suspension Oral 125 Mg/5Ml 100 Ml - 242 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1766 Cefalexin Capsule Oral 250 Mg - 243 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1767 Cefalexin Capsule Oral 500 Mg - 245 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1768 Cefalexin Capsule Oral 500 Mg - 245 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1769 Cefalexin Capsule Oral 500 Mg - 245 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1770 Cefalexin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5 Ml 100 Ml - 246 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی