جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1681 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 2 Ml - 592 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1682 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 2 Ml - 592 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1683 Glycine Solution Irrigation 1.5 % 3000 Ml - 601 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1684 Granisetron Tablet Oral 1 Mg Gratril 609 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1685 Granisetron Tablet Oral 1 Mg - 609 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1686 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 3 Ml Gratril 610 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1687 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 3 Ml Granic 610 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1688 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 3 Ml - 610 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1689 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 3 Ml - 610 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1690 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 3 Ml - 610 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1691 Griseofulvin Tablet Oral 125 Mg - 613 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1692 Haloperidol Injection Parenteral 5 Mg/1Ml Halodic 620 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1693 Hematinic Capsule Oral 15 Ug/350 Mg/150 Mg/1 Mg - 622 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1694 Hematinic Capsule Oral 15 Ug/350 Mg/150 Mg/1 Mg - 622 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1695 Heparin Sodium Injection Parenteral 5000 [Iu] /1Ml 1 Ml Heparodic 624 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1696 Heparin Sodium Injection Parenteral 5000 [Iu] /1Ml 1 Ml Clotin 624 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1697 Heparin Sodium Injection Parenteral 5000 [Iu] /1Ml 1 Ml - 624 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
1698 Heparin Sodium Injection Parenteral 5000 [Iu] /1Ml 1 Ml - 624 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1699 Heparin Sodium Injection Parenteral 10000 [Iu]/1Ml Heparodic 625 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1700 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg - 636 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1701 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg - 636 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1702 Hydrocortisone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 100 Mg Exicort 637 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1703 Hydrocortisone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 100 Mg - 637 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1704 Hydrocortisone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 100 Mg - 637 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1705 Hydrocortisone Tablet Oral 10 Mg - 638 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1706 Hydrocortisone Acetate Ointment Topical 1 % 15 G - 640 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1707 Hydrocortisone Acetate Ointment Topical 1 % 15 G - 640 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1708 Hydroxyzine Hydrochloride Syrup Oral 10 Mg/5Ml 120 Ml - 650 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1709 Hydroxyzine Hydrochloride Syrup Oral 10 Mg/5Ml 120 Ml - 650 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1710 Hydroxyzine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 651 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی