جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1651 Fluconazole Capsule Oral 150 Mg - 538 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1652 Fluconazole Capsule Oral 50 Mg - 540 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1653 Fludrocortisone Acetate Tablet Oral 0.1 Mg - 543 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1654 Fluocinolone Acetonide Ointment Topical 0.025 % 15 G - 545 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1655 Fluocinolone Acetonide Ointment Topical 0.025 % 15 G - 545 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1656 Fluocinolone Acetonide Cream Topical 0.025 % 15 G - 546 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1657 Fluocinolone Acetonide Cream Topical 0.025 % 15 G - 546 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1658 Fluoxetine Capsule Oral 20 Mg - 551 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1659 Fluoxetine Capsule Oral 20 Mg - 551 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1660 Fluoxetine Capsule Oral 20 Mg - 551 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1661 Flurazepam Capsule Oral 15 Mg - 558 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1662 Furosemide Tablet Oral 40 Mg - 571 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1663 Gabapentin Capsule Oral 100 Mg Gabapentin Razak 572 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1664 Gabapentin Capsule Oral 100 Mg - 572 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1665 Gabapentin Capsule Oral 100 Mg - 572 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1666 Gabapentin Capsule Oral 300 Mg Gabapentin Razak 573 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1667 Gabapentin Capsule Oral 300 Mg - 573 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1668 Gabapentin Capsule Oral 300 Mg - 573 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1669 Gabapentin Capsule Oral 400 Mg - 574 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1670 Gabapentin Capsule Oral 400 Mg - 574 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1671 Gabapentin Capsule Oral 400 Mg - 574 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1672 Gadopentetate Dimeglumine Injection Parenteral 469 Mg/1Ml 15 Ml - 575 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1673 Gemfibrozil Capsule Oral 300 Mg - 584 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1674 Gentamicin Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2 Ml Gentadic 587 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1675 Gentamicin Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2 Ml - 587 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1676 Gentamicin Solution, Drops Ophthalmic 3 Mg/1Ml 5 Ml - 589 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1677 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml Gentadic 590 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1678 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml - 590 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1679 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 2 Ml Gentadic 592 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1680 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 2 Ml - 592 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی