جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1441 Triamcinolone Acetonide Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 1 Ml - 1247 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1442 Triamcinolone Nn Ointment Topical 1 Mg/2.5 Mg/100000 [Iu] /1G 15 G - 1251 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1443 Trifluoperazine Injection Intramuscular 1 Mg/1Ml Trifluzic 1254 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1444 Triple Sulfa Cream Vaginal 3.42 %/2.86 %/3.7 % 78 G - 1264 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1445 Triple Sulfa Tablet Vaginal 172.5 Mg/143.75 Mg/184 Mg - 1265 پارس دارو قرص واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1446 Vancomycin Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 1276 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1447 Vasopressin Injection Parenteral 20 [Iu] /1Ml Hypress 1277 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1448 Vitamin A / Vitamin D Ointment Topical 850 [Iu] /85 [Iu] /1G 30 G - 1291 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1449 Vitamin A / Vitamin D Ointment Topical 850 [Iu] /85 [Iu] /1G 30 G - 1291 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1450 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 100 Mg - 1292 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1451 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 100 Mg - 1292 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1452 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 300 Mg - 1293 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1453 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 300 Mg - 1293 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1454 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 300 Mg - 1293 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1455 Vitamin B12 Injection Parenteral 1000 Ug/1Ml Vibalmin 1294 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1456 Vitamin B12 Injection Parenteral 1000 Ug/1Ml Cyanovit 1294 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1457 Vitamin B12 Injection Parenteral 1000 Ug/1Ml - 1294 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1458 Vitamin B6 Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml Vibsix 1295 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1459 Vitamin B6 Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 1295 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1460 Vitamin C Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml - 1301 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1461 Vitamin C Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml - 1301 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1462 Vitamin C Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml - 1301 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1463 Vitamin D3 Capsule Oral 50000 [Iu] D-Vitin 1303 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1464 Water Injection Parenteral 5 Ml - 1311 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1465 Water Injection Parenteral 5 Ml - 1311 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1466 Zinc Oxide Ointment Topical 25 % 30 G Ipozinc 1316 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1467 Zinc Oxide Ointment Topical 25 % 30 G - 1316 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1468 Barium Sulfate Powder, For Suspension Oral 135 G Barex 1334 کارخانجات داروپخش پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1469 Cefotaxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 1336 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1470 Naloxone Hydrochloride Injection Parenteral 0.4 Mg/1Ml - 1341 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی