جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1291 Iohexol Injection Parenteral 350 Mg/1Ml 100 Ml Opaquesol 2063 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1292 Iohexol Injection Parenteral 350 Mg/1Ml 100 Ml - 2063 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1293 Levothyroxine Sodium Tablet Oral 50 Ug Levotin 2067 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1294 Mequinol Ointment Topical 10 % - 2070 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1295 Metronidazole Gel Vaginal 0.75 % 70 G Metrovag 2074 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1296 Naproxen Suppository Rectal 500 Mg - 2076 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1297 Progesterone Suppository Vaginal 400 Mg Fertigest 2082 داروسازی ابوریحان شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1298 Progesterone Suppository Vaginal 400 Mg - 2082 داروسازی کاسپین تامین شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1299 Tacrolimus Capsule Oral 1 Mg Cograft 2083 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1300 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml Ondanil 2091 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1301 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml - 2091 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1302 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml - 2091 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1303 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml - 2091 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1304 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 4 Ml - 2092 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1305 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 4 Ml - 2092 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1306 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg Ondanil 2093 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1307 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg Oditron 2093 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1308 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg - 2093 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1309 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg - 2093 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1310 Spironolactone Tablet Oral 100 Mg - 2099 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1311 Spironolactone Tablet Oral 100 Mg - 2099 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1312 Tramadol Hydrochloride Tablet Oral 100 Mg - 2103 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1313 Tramadol Hydrochloride Tablet Oral 100 Mg - 2103 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1314 Cisatracurium Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 5 Ml - 2109 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1315 Azithromycin Tablet Oral 250 Mg - 2110 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1316 Azithromycin Tablet Oral 250 Mg - 2110 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1317 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.45 % 500 Ml - 2125 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1318 Furosemide Injection Intravenous 10 Mg/1Ml 4 Ml Rosemid 2134 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1319 Furosemide Injection Intravenous 10 Mg/1Ml 4 Ml - 2134 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1320 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 20 Ml - 2141 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی