جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1201 Topiramate Tablet Oral 100 Mg - 1883 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1202 Topiramate Tablet Oral 25 Mg - 1885 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1203 Topiramate Tablet Oral 50 Mg - 1886 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1204 Terazosin Tablet Oral 2 Mg - 1892 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1205 Terazosin Tablet Oral 5 Mg - 1893 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1206 Montelukast Tablet, Chewable Oral 5 Mg Montex 1895 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1207 Montelukast Tablet, Chewable Oral 5 Mg - 1895 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1208 Sertraline Tablet Oral 50 Mg Sertrazine 1896 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1209 Sertraline Tablet Oral 100 Mg Sertrazine 1897 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1210 Pamidronate Disodium Injection, Solution, Concentrate Parenteral 9 Mg/1Ml 10 Ml Pamidia 1899 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1211 Pamidronate Disodium Injection, Solution, Concentrate Parenteral 9 Mg/1Ml 10 Ml Pamidate 1899 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1212 Citalopram Tablet Oral 20 Mg - 1905 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1213 Citalopram Tablet Oral 40 Mg - 1906 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1214 Bupropion Hydrochloride Tablet Oral 100 Mg Buprexir 1909 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1215 Atorvastatin Tablet Oral 10 Mg Lipastin 1910 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1216 Atorvastatin Tablet Oral 10 Mg - 1910 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1217 Atorvastatin Tablet Oral 10 Mg - 1910 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1218 Atorvastatin Tablet Oral 10 Mg - 1910 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1219 Atorvastatin Tablet Oral 20 Mg Lipastin 1911 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1220 Atorvastatin Tablet Oral 20 Mg - 1911 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1221 Atorvastatin Tablet Oral 20 Mg - 1911 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1222 Atorvastatin Tablet Oral 20 Mg - 1911 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1223 Atorvastatin Tablet Oral 40 Mg - 1912 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1224 Atorvastatin Tablet Oral 40 Mg - 1912 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1225 Atorvastatin Tablet Oral 40 Mg - 1912 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1226 Celecoxib Capsule Oral 100 Mg Celexib 1913 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1227 Celecoxib Capsule Oral 100 Mg - 1913 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1228 Celecoxib Capsule Oral 100 Mg - 1913 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1229 Hydroxyprogesterone Caproate Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 1 Ml Femolife 1917 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1230 Letrozole Tablet Oral 2.5 Mg Letrax 1922 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی