جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1081 Repaglinide Tablet Oral 2 Mg - 4905 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1082 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 3.33 %/0.3 % 500 Ml - 4907 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1083 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 3.33 %/0.3 % 500 Ml - 4907 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1084 Galantamine Tablet Oral 4 Mg Alzamine 4954 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1085 Galantamine Tablet Oral 8 Mg Alzamine 4955 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1086 Galantamine Tablet Oral 8 Mg - 4955 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1087 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5Ml 15 Ml Zimexir 4989 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1088 Filgrastim Injection Parenteral 600 Ug/1Ml 0.5 Ml Exipogen 5152 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1089 Venlafaxine Capsule Oral 75 Mg - 5155 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1090 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 1 Ml Gratril 5170 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1091 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 1 Ml - 5170 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1092 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg Pioglitazone 5217 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1093 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg Glitoz 5217 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1094 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg - 5217 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1095 Tinidazole Tablet Oral 500 Mg - 5279 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1096 Trastuzumab Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 150 Mg - 5283 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1097 Cetrorelix Injection, Powder, For Solution Parenteral 250 Ug - 5291 داروسازی زهراوی ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1098 Pimecrolimus Cream Topical 1 % 30 G Eczidel 5421 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1099 Valsartan Tablet Oral 80 Mg Adovan 5423 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1100 Valsartan Tablet Oral 80 Mg - 5423 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1101 Valsartan Tablet Oral 80 Mg - 5423 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1102 Valsartan Tablet Oral 80 Mg - 5423 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1103 Gliclazide Tablet, Extended Release Oral 30 Mg - 5442 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1104 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1105 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1106 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1107 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1108 Valsartan Capsule Oral 80 Mg - 5560 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1109 Valsartan Capsule Oral 160 Mg - 5561 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1110 Pioglitazone Tablet Oral 15 Mg Glitoz 5624 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی