جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
991 Memantine Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 9203 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
992 Amlodipine / Atorvastatin Tablet Oral 5 Mg/20 Mg - 9255 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
993 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Xylomix 9415 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
994 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Lidopril 9415 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
995 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Licadine-P 9415 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
996 Pregabalin Capsule Oral 100 Mg Geanex 9417 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
997 Clindamycin Capsule Oral 300 Mg Dalacap 9464 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
998 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
999 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1000 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1001 Eplerenone Tablet Oral 25 Mg Alderon 9626 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1002 Eplerenone Tablet Oral 50 Mg Alderon 9644 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1003 Misoprostol Tablet Oral 100 Ug Misotec 9709 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1004 Teicoplanin Injection, Powder, For Solution Parenteral 200 Mg Exiplanin 9747 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1005 Valsartan Tablet Oral 40 Mg Adovan 9801 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1006 Valsartan Tablet Oral 40 Mg - 9801 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1007 Valsartan Tablet Oral 40 Mg - 9801 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1008 Valsartan Tablet Oral 40 Mg - 9801 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1009 Mesalazine Tablet, Delayed Release Oral 800 Mg Mezalon 9916 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1010 Iopamidol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml - 9939 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1011 Iopamidol Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 50 Ml - 9940 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1012 Pantoprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 10029 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1013 Pantoprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 10029 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1014 Pantoprazole Capsule, Delayed Release Oral 20 Mg - 10031 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1015 Dextrose Injection, Solution Intravenous 10 % 250 Ml - 10083 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1016 Clotrimazole / Betamethasone Lotion Topical 1 %/0.05 % 30 Ml Lotribet 10284 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1017 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Viobion 10427 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1018 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Tribitex 10427 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1019 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Neurotamine 10427 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1020 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Dipitrivit 10427 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی