جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
601 Noroxymorphone Base - 33522951 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه VARIOUS قدیمی
602 Ketotifen Fumarate - 34580148 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
603 Tramadol Hydrochloride - 36282470 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
604 Piroxicam - 36322904 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
605 Memantine Hydrochloride - 41100521 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
606 Erythromycin Ethylsuccinate - 41342534 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
607 Cyproheptadine Hydrochloride - 41354294 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
608 Codeine Phosphate - 41444626 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
609 Fenofibrate - 49562289 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
610 Naloxone Hydrochloride Dihydrate - 51481608 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
611 Buprenorphine Hydrochloride - 53152219 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
612 Fluoxetine Hydrochloride - 56296787 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
613 Metoprolol Tartrate - 56392177 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
614 Aciclovir - 59277893 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
615 Aciclovir - 59277893 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
616 Brimonidine - 59803984 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه SENSORY ORGANS قدیمی
617 Gabapentin - 60142963 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
618 Furosemide Injection Intravenous 10 Mg/1Ml 2 Ml Rosemid 51896 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
619 Furosemide Injection Intravenous 10 Mg/1Ml 2 Ml - 51896 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
620 Furosemide Injection Intravenous 10 Mg/1Ml 2 Ml - 51896 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
621 Acetylcysteine Injection Parenteral 200 Mg/1Ml 10 Ml Exinace 51914 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
622 Latanoprost Solution, Drops Ophthalmic 50 Ug/1Ml 5 Ml - 51917 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
623 Dexamethasone Tablet Oral 4 Mg - 51923 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
624 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 8.4 % 10 Ml Sodobica 51939 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
625 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 15 G Euphogel 51942 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
626 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 15 G - 51942 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
627 Deferasirox Tablet Oral 90 Mg Elijaide 51953 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
628 Deferasirox Tablet Oral 180 Mg Elijaide 51954 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
629 Deferasirox Tablet Oral 180 Mg Defrazex 51954 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
630 Deferasirox Tablet Oral 360 Mg Elijaide 51955 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد