جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
571 Methocarbamol - 532036 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
572 Thiamine Mononitrate, Thiamine Nitrate, Vitamin B1 - 532434 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
573 Dimethyl Fumarate - 624497 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
574 Hydroxy Chloroquine Sulfate - 747364 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
575 Noscapine Hydrochloride - 912607 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
576 Fentanyl Citrate - 990738 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
577 Sodium Valproate - 1069665 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
578 Methadone Hydrochloride - 1095905 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
579 Metformin Hcl - 1115704 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
580 Baclofen - 1134470 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
581 Clonazepam - 1622613 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
582 Cyproterone Acetate - 2098660 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
583 Betamethasone Valerate - 2152445 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
584 Dexamethasone Sodium Phosphate - 2392394 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
585 Clindamycin Phosphate - 2472996 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
586 Dextromethorphan Hydrobromide - 6700341 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
587 Opium Powder - 8008604 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
588 Donepezil Hydrochloride - 12001170 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
589 Diclofenac Sodium - 15307796 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
590 Naltrexone Base - 16590413 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
591 Naltrexone Hydrochloride - 16676292 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
592 Prazosin Hydrochloride - 19237844 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
593 Memantine - 19982082 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
594 Gliclazide - 21187984 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
595 Clindamycin Hydrochloride - 21462395 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
596 Naproxen - 22204531 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
597 Alprazolam - 28981977 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
598 Atenolol - 29122687 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
599 Mebendazole - 31431397 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
600 Diltiazem Hydrochloride - 33286225 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی