جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
361 Chlortetracycline 200 Mg/G Powder 453.6 G Colortetrin VetFP118 زاگرس فارمد پارس ساشه (پودر/گرانول/...) دامی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
362 Capsule Shell 2 - APICAP2 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
363 Capsule Shell 3 - APICAP3 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
364 P . V . P - APIEx101 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
365 P . V . P . I Powder - APIEx102 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
366 Rt Coat/L100 - APIEx103 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
367 Rt Film - APIEx104 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
368 Hydrogen Peroxide 50% - APIEx115 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
369 Calcium Hypochlorite - APIEx116 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
370 Chlorinated Paraffin - APIEx117 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
371 Caustic Soda Flakes 98% - APIEx118 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
372 Sodium Hypochlorite - APIEx119 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
373 Liquid Caustic Soda - APIEx120 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
374 Ferric Chloride - APIEx121 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
375 Liquid Chlorine - APIEx122 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
376 Hydrogen - APIEx123 کلر پارس سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
377 Hydrochloric Acid - APIEx124 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
378 Sulforic Acid - APIEx125 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
379 Liquid Calcium Hypochlorite - APIEx126 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
380 Sugar Spheres 1820 - APIExNF (1820) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
381 Sugar Spheres 2025 - APIExNF (2025) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
382 Sugar Spheres 2530 - APIExNF (2530) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
383 Licorice Extract Powder - APIH101 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
384 Peganum Harmala + Dracocephalum Kotshyi - APIH101 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
385 Licorice Extract Block - APIH102 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
386 Licorice Root - APIH103 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
387 Licorice Extract Liquid - APIH104 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
388 Ferrous Fumarate - APIS141015 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی مکمل ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
389 Cardioplegic Blood 50Ml Cardioplegic Blood CO101 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
390 Purified Water - CO102 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی