جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1961 Vitamin B Complex Injection Parenteral 5 Mg/2 Mg/2 Mg/3 Mg/20 Mg/1Ml 2 Ml Becovit 125 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1962 Vitamin B Complex Injection Parenteral 5 Mg/2 Mg/2 Mg/3 Mg/20 Mg/1Ml 2 Ml - 125 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1963 Vitamin B Complex Injection Parenteral 5 Mg/2 Mg/2 Mg/3 Mg/20 Mg/1Ml 2 Ml - 125 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1964 Baclofen Tablet Oral 10 Mg - 129 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1965 Baclofen Tablet Oral 25 Mg - 130 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1966 Betamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml Betason 149 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1967 Betamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml - 149 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1968 Betamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml - 149 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی