جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1581 Perphenazine Tablet Oral 2 Mg - 972 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1582 Perphenazine Tablet Oral 4 Mg - 973 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1583 Perphenazine Injection Parenteral 5 Mg/1Ml - 974 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1584 Perphenazine Tablet Oral 8 Mg - 975 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1585 Phenobarbital Tablet Oral 100 Mg - 979 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1586 Phenobarbital Tablet Oral 100 Mg - 979 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1587 Phenobarbital Tablet Oral 15 Mg - 980 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1588 Phenobarbital Tablet Oral 60 Mg - 982 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1589 Phenytoin Sodium Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 5 Ml Hydantic 995 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1590 Phenytoin Sodium Cream Topical 1 % 30 G - 997 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1591 Vitamin K1 (Phytomenadione) Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 0.5 Ml Vikadic 1004 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1592 Vitamin K1 (Phytomenadione) Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 0.5 Ml - 1004 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1593 Vitamin K1 (Phytomenadione) Injection Parenteral 10 Mg/1Ml - 1005 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1594 Piracetam Tablet Oral 800 Mg - 1014 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1595 Piracetam Liquid Oral 33.33 % - 1015 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1596 Piroxicam Gel Topical 0.5 G/100G 60 G Rocamix 1016 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1597 Piroxicam Gel Topical 0.5 G/100G 60 G Gelicam 1016 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1598 Piroxicam Gel Topical 0.5 G/100G 60 G - 1016 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1599 Piroxicam Capsule Oral 10 Mg - 1017 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1600 Piroxicam Capsule Oral 10 Mg - 1017 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی