جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1421 Testosterone Enanthate Injection Parenteral 100 Mg/1Ml - 1201 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1422 Tetracaine Hydrochloride Solution, Drops Ophthalmic 0.5 % - 1204 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1423 Tetracosactide Acetate Injection, Suspension Parenteral 1 Mg/1Ml - 1205 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1424 Tetracycline Hydrochloride Capsule Oral 250 Mg - 1207 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1425 Tetracycline Hydrochloride Ointment Topical 3 % 15 G - 1208 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1426 Tetracycline Hydrochloride Ointment Topical 3 % 15 G - 1208 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1427 Theophylline / Guaifenesin Solution Oral 50 Mg/30 Mg/5Ml 120 Ml - 1211 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1428 Theophylline / Guaifenesin Solution Oral 50 Mg/30 Mg/5Ml 120 Ml - 1211 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1429 Theophylline / Guaifenesin Solution Oral 50 Mg/30 Mg/5Ml 120 Ml - 1211 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1430 Theophylline / Guaifenesin Solution Oral 50 Mg/30 Mg/5Ml 120 Ml - 1211 داروسازی کاسپین تامین مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1431 Thiothixene Capsule Oral 5 Mg - 1223 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1432 Timolol Solution, Drops Ophthalmic 0.5 % 5 Ml - 1226 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1433 Tolnaftate Solution Topical 1 % - 1236 کارخانجات داروپخش مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1434 Tranexamic Acid Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml Tranexip 1238 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1435 Trazodone Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg - 1242 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1436 Trazodone Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg - 1242 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1437 Tretinoin Gel Topical 0.025 % 15 G - 1244 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1438 Tretinoin Cream Topical 0.05 % 15 G - 1245 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1439 Triamcinolone Acetonide Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 1 Ml - 1247 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1440 Triamcinolone Acetonide Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 1 Ml - 1247 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی