جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1401 Selegiline Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 1121 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1402 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 1000 Ml - 1141 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1403 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 1000 Ml - 1141 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1404 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 1000 Ml - 1142 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1405 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 1000 Ml - 1142 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1406 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 3Liter - 1143 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1407 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 500 Ml - 1144 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1408 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 500 Ml - 1144 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1409 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 500 Ml - 1145 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1410 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 500 Ml - 1145 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1411 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 5 % 50 Ml Hypersaline 5% 1148 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1412 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 1000 Ml - 1149 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1413 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 1000 Ml - 1149 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1414 Somatropin Injection, Powder, For Solution Parenteral 4 [Iu] Exitropin 1161 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1415 Sotalol Hydrochloride Tablet Oral 80 Mg - 1164 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1416 Spironolactone Tablet Oral 25 Mg - 1169 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1417 Spironolactone Tablet Oral 25 Mg - 1169 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1418 Sulfasalazine Tablet Oral 500 Mg Salas 1182 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1419 Sulfasalazine Tablet Oral 500 Mg - 1182 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1420 Testosterone Enanthate Injection Parenteral 100 Mg/1Ml Androne 1201 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی