جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1381 Clopidogrel Tablet Oral 75 Mg Clopidex 1788 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1382 Nitroglycerin Injection Parenteral 1 Mg/1Ml 5 Ml Nitral 1812 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1383 Vitamin D3 Injection Parenteral 300000 [Iu]/1Ml Dithrecol 1814 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1384 Vitamin D3 Injection Parenteral 300000 [Iu]/1Ml - 1814 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1385 Losartan Potassium Tablet Oral 25 Mg Lozaten 1822 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1386 Promethazine Hydrochloride Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 1 Ml Promedic 1061 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1387 Propranolol Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 1067 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1388 Propranolol Hydrochloride Tablet Oral 40 Mg - 1068 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1389 Pseudoephedrine Hydrochloride Syrup Oral 30 Mg/5Ml 60 Ml Ipophedrin 1076 داروسازی کاسپین تامین مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1390 Pyrvinium Suspension Oral 50 Mg/5Ml - 1085 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1391 Ranitidine Tablet Oral 150 Mg - 1093 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1392 Ranitidine Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 2 Ml - 1094 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1393 Ranitidine Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 2 Ml - 1094 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1394 Ringers Injection, Solution Intravenous 147 Meq/4.5 Meq/4 Meq/156 Meq/1L 1000 Ml - 1104 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1395 Ringers Injection, Solution Intravenous 147 Meq/4.5 Meq/4 Meq/156 Meq/1L 1000 Ml - 1104 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1396 Ringer Lactate Injection, Solution Intravenous 130 Meq/3 Meq/4 Meq/109 Meq/28/1L 500 Ml - 1107 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1397 Salbutamol Syrup Oral 2 Mg/5Ml 120 Ml Salbodic 1112 داروسازی کاسپین تامین مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1398 Salbutamol Syrup Oral 2 Mg/5Ml 120 Ml - 1112 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1399 Salbutamol Syrup Oral 2 Mg/5Ml 120 Ml - 1112 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1400 Salbutamol Tablet Oral 2 Mg - 1114 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی