جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1301 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml - 2091 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1302 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml - 2091 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1303 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml - 2091 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1304 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 4 Ml - 2092 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1305 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 4 Ml - 2092 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1306 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg Ondanil 2093 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1307 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg Oditron 2093 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1308 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg - 2093 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1309 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg - 2093 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1310 Spironolactone Tablet Oral 100 Mg - 2099 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1311 Spironolactone Tablet Oral 100 Mg - 2099 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1312 Tramadol Hydrochloride Tablet Oral 100 Mg - 2103 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1313 Tramadol Hydrochloride Tablet Oral 100 Mg - 2103 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1314 Cisatracurium Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 5 Ml - 2109 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1315 Azithromycin Tablet Oral 250 Mg - 2110 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1316 Azithromycin Tablet Oral 250 Mg - 2110 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1317 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.45 % 500 Ml - 2125 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1318 Furosemide Injection Intravenous 10 Mg/1Ml 4 Ml Rosemid 2134 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1319 Furosemide Injection Intravenous 10 Mg/1Ml 4 Ml - 2134 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1320 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 20 Ml - 2141 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی