جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1281 Clarithromycin Tablet Oral 500 Mg - 2034 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1282 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 250 Ml - 2040 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1283 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml Enoxir 2043 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1284 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml Clexaparin 2043 داروسازی زهراوی سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1285 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml - 2043 کارخانجات داروپخش سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1286 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml - 2043 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1287 Glycerin Suppository Rectal 1 G Laxator 2054 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1288 Glycerin Suppository Rectal 2 G Laxator 2055 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1289 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml Opaquesol 2059 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1290 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml Iopaque 2059 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1291 Iohexol Injection Parenteral 350 Mg/1Ml 100 Ml Opaquesol 2063 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1292 Iohexol Injection Parenteral 350 Mg/1Ml 100 Ml - 2063 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1293 Levothyroxine Sodium Tablet Oral 50 Ug Levotin 2067 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1294 Mequinol Ointment Topical 10 % - 2070 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1295 Metronidazole Gel Vaginal 0.75 % 70 G Metrovag 2074 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1296 Naproxen Suppository Rectal 500 Mg - 2076 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1297 Progesterone Suppository Vaginal 400 Mg Fertigest 2082 داروسازی ابوریحان شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1298 Progesterone Suppository Vaginal 400 Mg - 2082 داروسازی کاسپین تامین شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1299 Tacrolimus Capsule Oral 1 Mg Cograft 2083 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1300 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml Ondanil 2091 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد