جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1221 Atorvastatin Tablet Oral 20 Mg - 1911 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1222 Atorvastatin Tablet Oral 20 Mg - 1911 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1223 Atorvastatin Tablet Oral 40 Mg - 1912 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1224 Atorvastatin Tablet Oral 40 Mg - 1912 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1225 Atorvastatin Tablet Oral 40 Mg - 1912 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1226 Celecoxib Capsule Oral 100 Mg Celexib 1913 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1227 Celecoxib Capsule Oral 100 Mg - 1913 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1228 Celecoxib Capsule Oral 100 Mg - 1913 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1229 Hydroxyprogesterone Caproate Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 1 Ml Femolife 1917 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1230 Letrozole Tablet Oral 2.5 Mg Letrax 1922 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1231 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg Tamusin 1923 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1232 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg Maxulosin 1923 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1233 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg - 1923 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1234 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg - 1923 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1235 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg - 1923 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1236 Carvedilol Tablet Oral 12.5 Mg Inotive 1924 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1237 Carvedilol Tablet Oral 12.5 Mg - 1924 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1238 Carvedilol Tablet Oral 12.5 Mg - 1924 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1239 Carvedilol Tablet Oral 12.5 Mg - 1924 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1240 Carvedilol Tablet Oral 25 Mg Inotive 1925 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی