جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1161 Aciclovir Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 2366 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1162 Acetylcysteine Tablet, Effervescent Oral 600 Mg Exinace 2369 داروسازی اکسیر قرص جوشان انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1163 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5Ml 30 Ml - 2373 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1164 Cabergoline Tablet Oral 1 Mg Cabolin 2374 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1165 Ondansetron Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 2394 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1166 Ondansetron Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 2394 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1167 Ondansetron Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 2394 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1168 Theophylline Tablet, Extended Release Oral 100 Mg - 2403 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1169 Azithromycin Tablet Oral 500 Mg Zimexir 2407 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1170 Azithromycin Tablet Oral 500 Mg - 2407 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1171 Azithromycin Tablet Oral 500 Mg - 2407 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1172 Azithromycin Capsule Oral 500 Mg Zimexir 2408 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1173 Azithromycin Capsule Oral 500 Mg - 2408 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1174 Azithromycin Capsule Oral 500 Mg - 2408 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1175 Cefepime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G Exipime 2416 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1176 Cefepime Injection, Powder, For Solution Parenteral 2 G Exipime 2417 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1177 Cefepime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg Exipime 2418 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1178 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 100 Ml Loprax 2419 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1179 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 100 Ml - 2419 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1180 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 100 Ml - 2419 پارس دارو پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی