جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1141 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 10 Mg/1Ml 20 Ml Ciproxir 2250 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1142 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 10 Mg/1Ml 20 Ml - 2250 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1143 Orlistat Capsule Oral 120 Mg Venustat 2283 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1144 Orlistat Capsule Oral 120 Mg - 2283 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1145 Rizatriptan Tablet Oral 5 Mg - 2286 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1146 Cabergoline Tablet Oral 0.5 Mg Cabolin 2287 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1147 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.6 Ml Enoxir 2292 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1148 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.6 Ml Clexaparin 2292 داروسازی زهراوی سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1149 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.6 Ml - 2292 کارخانجات داروپخش سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1150 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.6 Ml - 2292 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1151 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.8 Ml Enoxir 2293 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
1152 Metoprolol Tartrate Tablet Oral 50 Mg - 2319 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1153 Metoprolol Tartrate Tablet Oral 50 Mg - 2319 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1154 Metoprolol Tartrate Tablet Oral 50 Mg - 2319 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1155 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 20 Mg - 2332 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1156 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 20 Mg - 2332 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1157 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 40 Mg - 2333 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1158 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 40 Mg - 2333 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1159 Pantoprazole Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 40 Mg Dipipantox 2336 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1160 Pantoprazole Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 40 Mg - 2336 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی