جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1101 Valsartan Tablet Oral 80 Mg - 5423 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1102 Valsartan Tablet Oral 80 Mg - 5423 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1103 Gliclazide Tablet, Extended Release Oral 30 Mg - 5442 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1104 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1105 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1106 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1107 Meloxicam Tablet Oral 7.5 Mg - 5452 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1108 Valsartan Capsule Oral 80 Mg - 5560 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1109 Valsartan Capsule Oral 160 Mg - 5561 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1110 Pioglitazone Tablet Oral 15 Mg Glitoz 5624 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1111 Pioglitazone Tablet Oral 15 Mg - 5624 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1112 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 5629 زاگرس فارمد پارس ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1113 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 5629 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1114 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 5629 کارخانجات داروپخش ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1115 Tizanidine Tablet Oral 4 Mg Spalex 5635 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1116 Tizanidine Tablet Oral 4 Mg - 5635 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1117 Indapamide Tablet, Extended Release Oral 1.5 Mg Indalex 5637 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1118 Ezetimibe Tablet Oral 10 Mg - 5657 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1119 Ezetimibe Tablet Oral 10 Mg - 5657 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1120 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 500 Ml - 5746 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی