جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1041 Iodixanol Injection Parenteral 320 Mg/1Ml 50 Ml Visodix 2517 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1042 Iodixanol Injection Parenteral 320 Mg/1Ml 50 Ml Dixopaque 2517 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1043 Progesterone Suppository Vaginal 200 Mg Fertigest 2534 داروسازی ابوریحان شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1044 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 2705 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1045 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 2705 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1046 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 2705 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1047 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 40 Mg - 2706 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1048 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 40 Mg - 2706 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1049 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 40 Mg - 2706 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1050 Tramadol Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml - 2708 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1051 Urea 10% Cream Urex 2974 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1052 Urea 20% Cream Urex 2975 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1053 Urea 5% Cream Urex 2976 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1054 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 3283 زاگرس فارمد پارس ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1055 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 3283 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1056 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 3283 کارخانجات داروپخش ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1057 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 2 Mg - 3799 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1058 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 2 Mg - 3799 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1059 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 2 Mg - 3799 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1060 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 8 Mg - 3800 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی