جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
981 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg Bizopex 8904 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
982 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg Bibeta 8904 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
983 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg - 8904 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
984 Escitalopram Tablet Oral 10 Mg Eslexal 8968 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
985 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Relifen 8979 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
986 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Fargesic 8979 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
987 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Dipifen 8979 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
988 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Compifen 8979 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
989 Deferasirox Tablet, For Suspension Oral 500 Mg Eliron 8997 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
990 Drospirenone / Ethinyl Estradiol Tablet Oral 3 Mg/0.03 Mg Rokin 9090 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
991 Memantine Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 9203 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
992 Amlodipine / Atorvastatin Tablet Oral 5 Mg/20 Mg - 9255 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
993 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Xylomix 9415 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
994 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Lidopril 9415 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
995 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Licadine-P 9415 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
996 Pregabalin Capsule Oral 100 Mg Geanex 9417 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
997 Clindamycin Capsule Oral 300 Mg Dalacap 9464 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
998 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
999 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1000 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد