جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
881 Zolpidem Tablet Oral 10 Mg - 6028 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
882 Montelukast Tablet Oral 10 Mg Montex 6043 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
883 Montelukast Tablet Oral 10 Mg - 6043 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
884 Pramipexole Dihydrochloride Tablet Oral 0.25 Mg - 6049 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
885 Pramipexole Dihydrochloride Tablet Oral 1 Mg - 6050 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
886 Risedronate Sodium Tablet Oral 35 Mg - 6104 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
887 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg Lanzacid 6222 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
888 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 6222 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
889 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 6222 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
890 Voriconazole Tablet Oral 200 Mg - 6382 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
891 Methadone Hydrochloride Solution Oral 5 Mg/5 Ml 250 Ml - 6394 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
892 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 250 Ml - 6417 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
893 Ringers Injection, Solution Intravenous 147 Meq/4.5 Meq/4 Meq/156 Meq/1L 250 Ml - 6423 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
894 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 250 Ml - 6425 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
895 Rabeprazole Sodium Tablet, Delayed Release Oral 20 Mg Rabezol 6438 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
896 Rosuvastatin Tablet Oral 10 Mg Rosuxon 6454 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
897 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5 Ml 70 Ml Faramox Bd 6523 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
898 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 400 Mg/5 Ml 70 Ml Faramox Bd 6524 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
899 Biotin Injection, Solution Intramuscular 5 Mg/1Ml 1 Ml Brient 6536 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
900 Biotin Injection, Solution Intramuscular 5 Mg/1Ml 1 Ml - 6536 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد