جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
701 Montelukast Tablet Oral 10 Mg montex 6043 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Respiratory System قدیمی
702 Montelukast Tablet, Chewable Oral 5 Mg - 1895 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Respiratory System قدیمی
703 Montelukast Tablet, Chewable Oral 5 Mg montex 1895 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Respiratory System قدیمی
704 Morphin Sulfate - 6211150 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه Nervous System مشخص نشده
705 Morphine 98% - 57272 (98%) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه Nervous System قدیمی
706 Morphine Hydrochloride - 52266 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه Nervous System قدیمی
707 Morphine Sulfate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml - 1600 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی Nervous System قدیمی
708 Morphine Sulfate Suppository Rectal 10 Mg opirect 12225 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی Nervous System قدیمی
709 Moxifloxacin (As Hydrochloride) Tablet Oral 400 Mg vimox 8277 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
710 Multivitamin + Electrolytes Powder 453.6 G ELECTROVIT VetS104 زاگرس فارمد پارس ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
711 Multivitamin + Trace Elements Powder 100 G VITAMENT VetS118 زاگرس فارمد پارس ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
712 Multivitamin + Trace Elements Powder 453.6 G MICROVIT VetS105 زاگرس فارمد پارس ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
713 Multivitamin +Amino Acids Oral Solution 1 L VITACID VetS106 زاگرس فارمد پارس مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
714 Multivitamin +Amino Acids Oral Solution 250 Ml VITACID VetS107 زاگرس فارمد پارس مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
715 Multivitamin +Amino Acids Powder 100 G VITACID VetS108 زاگرس فارمد پارس ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
716 Multivitamin +Amino Acids Powder 453.6 G AMINOVIT VetS109 زاگرس فارمد پارس ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
717 Multivitamin +Electrolytes Oral Solution 1 L VITALYTE VetS110 زاگرس فارمد پارس مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
718 Multivitamin +Electrolytes Oral Solution 250 Ml VITALYTE VetS111 زاگرس فارمد پارس مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
719 Multivitamin +Electrolytes Powder 100 G VITALYTE VetS112 زاگرس فارمد پارس ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
720 Multivitamin Breeder Chicken 0.5 % 25 Kg - VetS156 لابراتورهای رازک ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی