جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
681 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml - 852 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
682 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 3 Ml 1591 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
683 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 3 Ml - 1591 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
684 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 3 Ml MIDAZOLEX® 1591 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
685 Mineral Breeder Chicken 0.5 % 25 Kg - VetS153 لابراتورهای رازک ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
686 Mineral Broiler 0.5% 25 Kg - VetS123 لابراتورهای رازک ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
687 Mineral Laying Hen 0.5 % 25 Kg - VetS174 لابراتورهای رازک ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
688 Mineral Laying Hen Hy-Line 0.5% 25 Kg - VetS152 لابراتورهای رازک ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
689 Mineral Lsl Race 0.5 % 25 Kg - VetS159 لابراتورهای رازک ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
690 Mineral Ross 308 Breeder 0.5% 25 Kg - VetS170 لابراتورهای رازک ساشه (پودر/گرانول/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
691 Misoprostol Tablet Oral 100 Ug misotec 9709 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Genito Urinary System And Sex Hormones قدیمی
692 Modafinil Tablet Oral 100 Mg 6579 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
693 Modafinil Tablet Oral 200 Mg 8504 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
694 Mometasone Furoate Cream Topical 0.1 % 30 G momekin 7113 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals قدیمی
695 Mometasone Furoate Cream Topical 0.1 % 30 G MOMECORT® 7113 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals تازه وارد
696 Mometasone Furoate Lotion Topical 0.1 % 30 Ml MOMECORT 7502 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals قدیمی
697 Mometasone Furoate Ointment Topical 0.1 % 30 G momekin 7319 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals قدیمی
698 Mometasone Furoate Ointment Topical 0.1 % 30 G MOMECORT 7319 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals قدیمی
699 Montelukast Sodium - 151767021 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه Respiratory System قدیمی
700 Montelukast Tablet Oral 10 Mg - 6043 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Respiratory System قدیمی