جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
661 Omeprazole Pellet 8.5 % - 73590586 (Pe 8.5%) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
662 Ondansetron Hydrochloride (Injectable Grade) - 103639049 (I) شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
663 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml - 2091 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
664 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml ZUPLEX 2091 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
665 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml - 2091 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
666 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml ondanil 2091 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
667 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 4 Ml - 2092 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
668 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 4 Ml - 2092 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
669 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 4 Ml 2092 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
670 Ondansetron Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml ZUPLEX 2394 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
671 Ondansetron Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 2394 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
672 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg ZUPLEX 2093 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
673 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg - 2093 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
674 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg ondanil 2093 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
675 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg ODITRON 2093 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
676 Ondansetron Tablet Oral 8 Mg ODITRON 52086 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
677 Opium Tincture 1 % - 8008604 (SB 1% ) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) بالک مایع انسانی دارویی/مخدر محصول نیمه ساخت Nervous System قدیمی
678 Opium Tincture Oral 10 Mg/1Ml 250 Ml Dipium 17486 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی Nervous System قدیمی
679 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml 852 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
680 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml MIDAZOLEX® 852 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی