جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
621 Niclosamide Tablet, Chewable Oral 500 Mg - 897 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents قدیمی
622 Nifedipine Capsule, Liquid Filled Oral 10 Mg ZANIFED® 902 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
623 Nilotinib Capsule Oral 200 Mg - 12273 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Antineoplastic And Immunomodulating Agents قدیمی
624 Nilotinib Hydrochloride Monohydrate - 923288908 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه Antineoplastic And Immunomodulating Agents تازه وارد
625 Nitrazepam Tablet Oral 5 Mg zipex 906 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
626 Nitroglycerin Capsule, Liquid Filled Oral 0.4 Mg NITROPEARL® 1727 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
627 Nitroglycerin Injection Parenteral 1 Mg/1Ml 5 Ml NITRAL® 1812 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
628 Nitroglycerin Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml NITRAL® 914 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
629 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 2.6 Mg 913 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
630 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 2.6 Mg - 913 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
631 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 2.6 Mg NITROSUSTIN® 913 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
632 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 6.4 Mg - 1617 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
633 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 6.4 Mg - 915 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
634 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 6.4 Mg NITROSUSTIN® 915 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
635 Nortriptyline Tablet Oral 10 Mg 921 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
636 Nortriptyline Tablet Oral 25 Mg 922 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
637 Noscapine Crude - 128621 (Crude) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه Respiratory System قدیمی
638 Noscapine Hydrochloride Oral Suspension 5Mg/5Ml 120Ml Noscatem® TH119 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی گیاهی محصول نهایی Anti Tussive & Mucolytic تازه وارد
639 Nystatin Tablet Vaginal 100000 [Iu] - 924 پارس دارو قرص واژینال انسانی دارویی محصول نهایی Genito Urinary System And Sex Hormones قدیمی
640 Octreotide Injection Parenteral 50 Ug/1Ml OCTOSTATIN 928 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Systemic Hormonal Preparations, Excl. Sex Hormones And Insulins قدیمی