جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
541 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml 1355 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
542 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 1355 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
543 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml relidin 1355 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
544 Phenobarbital Tablet Oral 100 Mg 979 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
545 Phenobarbital Tablet Oral 100 Mg - 979 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System تازه وارد
546 Phenobarbital Tablet Oral 15 Mg - 980 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
547 Phenobarbital Tablet Oral 60 Mg 982 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
548 Phenylbutazone 180 Mg/Ml +Dexamethasone 0.366 Mg/Ml Solution Injection 50 Ml - VetFP225 لابراتورهای رازک ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
549 Phenylbutazone 200 Mg/Ml Solution Injection 50 Ml Vetanyl VetFP226 داروسازی ابوریحان ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
550 Phenylbutazone 50 Mg/G Topical Cream 42.5 G Vetanyl VetFP227 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل دامی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
551 Phenylbutazone 50 Mg/G Topical Oint 42.5 G Vetanyl VetFP228 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل دامی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
552 Phenytoin Sodium Cream Topical 1 % 30 G 997 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals قدیمی
553 Phenytoin Sodium Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 5 Ml HYDANTIC 995 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
554 Phosphorus 125 Mg/Ml +Vitamin B12 0.05 Mg/Ml Solution Injection 50 Ml - VetFP230 لابراتورهای رازک ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Blood And Blood Forming Organs قدیمی
555 Phytase Premix 25Kg PHYTASE A3 VetFP233 زاگرس فارمد پارس ساشه (پودر/گرانول/...) دامی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
556 Pimecrolimus Cream Topical 1 % 30 G eczidel 5421 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals تازه وارد
557 Pioglitazone Hydrochloride - 112529154 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
558 Pioglitazone Tablet Oral 15 Mg - 5624 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
559 Pioglitazone Tablet Oral 15 Mg GLITOZ® 5624 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
560 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg - 5217 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی