جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
521 Penicillin G Procaine 1000000 Vial 20 Ml - VetFP306 لابراتورهای رازک ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
522 Penicillin G Procaine 1000000+ Streptomycin 1 G Vial 20 Ml - VetFP305 لابراتورهای رازک ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
523 Penicillin G Procaine 2000000+ Streptomycin 2 G Vial 20 Ml - VetFP307 لابراتورهای رازک ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
524 Penicillin G Procaine 3000000 Vial 20 Ml - VetFP309 لابراتورهای رازک ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
525 Penicillin G Procaine 3000000+ Streptomycin 3 G Vial 20 Ml - VetFP308 لابراتورهای رازک ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
526 Penicillin G Procaine 5000000 Vial 20 Ml - VetFP310 لابراتورهای رازک ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
527 Penicillin V Benzathine Powder, For Suspension Oral 200000 [Iu] /5Ml 100 Ml 964 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
528 Penicillin V Benzathine Powder, For Suspension Oral 400000 [Iu] /5Ml 100 Ml 963 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
529 Penicillin V Potassium Tablet Oral 500 Mg 966 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
530 Penicillin V Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5Ml 100 Ml - 52402 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
531 Pentoxifylline Tablet, Extended Release Oral 400 Mg 970 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
532 Perphenazine Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 974 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
533 Perphenazine Tablet Oral 2 Mg 972 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
534 Perphenazine Tablet Oral 4 Mg 973 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
535 Perphenazine Tablet Oral 8 Mg 975 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
536 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 25 Mg/1Ml relidin 11397 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
537 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml 1354 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
538 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml 1354 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
539 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml - 1354 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
540 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml relidin 1354 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی