جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
341 Liquid Chlorine - APIEx122 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
342 Hydrogen - APIEx123 کلر پارس سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
343 Hydrochloric Acid - APIEx124 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
344 Sulforic Acid - APIEx125 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
345 Liquid Calcium Hypochlorite - APIEx126 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
346 Sugar Spheres 1820 - APIExNF (1820) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
347 Sugar Spheres 2025 - APIExNF (2025) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
348 Sugar Spheres 2530 - APIExNF (2530) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
349 Licorice Extract Powder - APIH101 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
350 Peganum Harmala + Dracocephalum Kotshyi - APIH101 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
351 Licorice Extract Block - APIH102 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
352 Licorice Root - APIH103 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
353 Licorice Extract Liquid - APIH104 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
354 Ferrous Fumarate - APIS141015 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی مکمل ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
355 Cardioplegic Blood 50Ml Cardioplegic Blood CO101 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
356 Purified Water - CO102 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
357 Water For Injection 10Ml P-Amp - CO103 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
358 Water For Injection 2.8Ml P-Amp - CO104 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
359 Water For Injection 3.2Ml P-Amp - CO105 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
360 Water For Injection 9Ml P-Amp - CO106 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی