جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
321 Vitamin E 400Mg Pearl E-Zavit TS162 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
322 Zinc 30Mg + Vitamin D3 1.1 Mg + Magnesium 100Mg +Manganese 2Mg +Silicon 5Mg Tab - TS163 داروسازی زهراوی قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
323 Zinc Gluconate 30 Capsule - TS164 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
324 Zinc Gluconate 90 Tablet - TS165 داروسازی زهراوی قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
325 Zinc Gluconate Pearl - TS166 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
326 Capsule Shell 0L - APICAP0L ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
327 Capsule Shell 1 - APICAP1 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
328 Capsule Shell 2 - APICAP2 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
329 Capsule Shell 3 - APICAP3 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
330 P . V . P - APIEx101 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
331 P . V . P . I Powder - APIEx102 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
332 Rt Coat/L100 - APIEx103 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
333 Rt Film - APIEx104 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
334 Hydrogen Peroxide 50% - APIEx115 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
335 Calcium Hypochlorite - APIEx116 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
336 Chlorinated Paraffin - APIEx117 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
337 Caustic Soda Flakes 98% - APIEx118 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
338 Sodium Hypochlorite - APIEx119 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
339 Liquid Caustic Soda - APIEx120 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
340 Ferric Chloride - APIEx121 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی